Women Destroying Makeup

韩国女性“逃脱束缚”不化妆韓國女性“逃脫束縛”不化妝

nǎ gè 地方地方dì fang de rén zuì ài 漂亮漂亮piào liang 可能可能kě néng 很多很多hěn duō rén huì 想到想到xiǎng dào 韩国韓國hán guó zài 那里那裡nà lǐ 几乎幾乎jī hū měi gè 女性女性nǚ xìng dōu huì xiān 化妆化妝huà zhuāng zài 出门出門chū mén不过不過bù guò 当地當地dāng dì 最近最近zuì jìn zhèng 掀起掀起xiān qǐ yī chǎng 逃脱逃脫táo tuō 束缚束縛shù fù 运动運動yùn dòng 部分部分bù fèn 女性女性nǚ xìng 开始開始kāi shǐ 反思反思fǎn sī 是否是否shì fǒu 人人人人rén rén dōu yào 追求追求zhuī qiú tóng yī zhǒng měi de 标准標準biāo zhǔn bái 皮肤皮膚pí fū dà 眼睛眼睛yǎn jīng gāo 鼻梁鼻樑bí liáng děng gèng yǒu 许多許多xǔ duō 韩国韓國hán guó 女性女性nǚ xìng zài 社交社交shè jiāo 媒体媒體méi tǐ 上传上傳shàng chuán摧毁摧毀cuī huǐ 化妆品化妝品huà zhuāng pǐn de 照片照片zhào piàn huò 视频視頻shì pín lái 表明表明biǎo míng 自己自己zì jǐ yào 摆脱擺脫bǎi tuō 化妆化妝huà zhuāng de 劳累勞累láo lèi 人生人生rén shēng 

zài 韩国韓國hán guó 女性女性nǚ xìng 通常通常tōng cháng měi tiān yào huā hǎo jǐ gè 小时小時xiǎo shí 化妆化妝huà zhuāng zài 上班上班shàng bān 之前之前zhī qián liǎng 小时小時xiǎo shí 起床起床qǐ chuáng 化妆化妝huà zhuāng 睡觉睡覺shuì jiào qián hái yào 进行進行jìn xíng 复杂複雜fù zá de 护肤護膚hù fū 程序程序chéng xù 一般一般yī bān yǒu 10gè 以上以上yǐ shàng de 步骤步驟bù zhòu 。”逃脱逃脫táo tuō 束缚束縛shù fù shì #MeToo时期時期shí qī 韩国韓國hán guó 爆发爆發bào fā de zuì xīn yī cì 女权女權nǚ quán 运动運動yùn dòng 根据根據gēn jù 世界世界shì jiè 经济經濟jīng jì 论坛論壇lùn tán de 排名排名pái míng 韩国韓國hán guó de 性别性別xìng bié 平等平等píng děng 状况狀況zhuàng kuàng zài 144gè 国家國家guó jiā zhōng 排名排名pái míng jǐn dì 116。放弃放棄fàng qì le 美容美容měi róng 习惯習慣xí guàn de 女性女性nǚ xìng chēng 自己自己zì jǐ wéi 美丽美麗měi lì 抵抗者抵抗者dǐ kàng zhě “,zhè yě shì 她们她們tā men duì 高度高度gāo dù 男权男權nán quán de 韩国韓國hán guó 社会社會shè huì de 抵制抵制dǐ zhì 行为行為xíng wéi de yī 部分部分bù fèn 韩国韓國hán guó 社会社會shè huì 一直一直yī zhí 强调強調qiáng diào 女性女性nǚ xìng de 美丽美麗měi lì 外表外表wài biǎo shì 人生人生rén shēng 成功成功chéng gōng de 关键關鍵guān jiàn 

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply