Will Three Days off Per Week come true?

一周休三天或将成真?一周休三天或將成真?

上班上班shàng bāntiān休息休息xiū xisāntiānzhèshìměi上班上班shàng bānde梦想夢想mèng xiǎng如今如今rú jīnzhè梦想夢想mèng xiǎng不再不再bù zài遥远遙遠yáo yuǎn英国英國yīng guóduōjiā企业企業qǐ yè开始開始kāi shǐ试行試行shì xíngzhōutiān工作工作gōng zuòzhì并且並且bìng qiě薪水薪水xīn shuǐbiàn与此同时與此同時yǔ cǐ tóng shí政界政界zhèng jiè对于對於duì yú减少減少jiǎn shǎo工作工作gōng zuò时间時間shí jiānnéng提高提高tí gāo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜbìngnénggènghǎode平衡平衡píng héng生活生活shēng huó工作工作gōng zuòde观点觀點guān diǎn越来越越來越yuè lái yuè感兴趣感興趣gǎn xìng qù

dào目前目前mù qián为止為止wéi zhǐ规模規模guī mózuìdetiān工作工作gōng zuòzhōu试验試驗shì yànshìzài新西兰新西蘭xīn xī lándejiāmíngwéiPerpetual Guardiande金融金融jīn róng公司公司gōng sī开展開展kāi zhǎnde试验試驗shì yàn表明表明biǎo míng员工員工yuán gōngde工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜ提高提高tí gāolegāi公司公司gōng sīde总监總監zǒng jiānshuō:”zhè理念理念lǐ niànde时机時機shí jī已经已經yǐ jīng成熟成熟chéng shú我们我們wǒ men需要需要xū yàorànggèngduō公司公司gōng sī尝试嘗試cháng shìzhè工作工作gōng zuòzhì他们他們tā menhuì惊讶驚訝jīng yàde发现發現fā xiàn公司公司gōng sī员工員工yuán gōng周边周邊zhōu biānde情况情況qíng kuàngyǒule改善改善gǎi shàn。”

wèi享受享受xiǎng shòudàocháng周末週末zhōu mòde员工員工yuán gōng表示表示biǎo shì:”měizhōu休息休息xiū xiliǎngtiānzhǐnéng勉强勉強miǎn qiǎngcóngzhōude压力壓力yā lìzhōng恢复恢復huī fù过来過來guò láisāntiānde周末週末zhōu mò不但不但bù dànnéng恢复恢復huī fù过来過來guò lái而且而且ér qiěháiyǒu多余多餘duō yúde时间時間shí jiānzuò一些一些yī xiē别的別的bié de事情事情shì qing工作工作gōng zuò似乎似乎sì hūchéngle周末週末zhōu mò之间之間zhī jiānde插曲插曲chā qǔ。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply