Will Sleeping in on Weekends Hurt the Body?

周末补觉会伤害身体?週末補覺會傷害身體?

也许也許yě xǔ已经已經yǐ jīng习惯習慣xí guànle平时平時píng shíquējiào周末週末zhōu mò但是但是dàn shìxīn研究研究yán jiū表明表明biǎo míng周末週末zhōu mò睡懒觉睡懶覺shuì lǎn jiàode习惯習慣xí guànnéng弥补彌補mí bǔduōtiān睡眠睡眠shuì mián不足不足bù zúduì身体身體shēn tǐde伤害傷害shāng hàigèng糟糕糟糕zāo gāodeshì周末週末zhōu mòjiào其实其實qí shídeshì健康健康jiàn kāngérshì肥肉肥肉féi ròu

研究研究yán jiū人员人員rén yuán通过通過tōng guò实验實驗shí yàn发现發現fā xiàn即使即使jí shǐ人们人們rén menzài周末週末zhōu mòshuìhěncháng时间時間shí jiān还是還是hái shì足以足以zú yǐ弥补彌補mí bǔ失去失去shī qùde睡眠睡眠shuì mián星期一星期一xīng qī yīhuídàoquējiào模式模式mó shìhòu身体身體shēn tǐ调节調節tiáo jié血糖血糖xuè tángde能力能力néng lìjiùhuì受到受到shòu dào损害損害sǔn hài周末週末zhōu mòjiàoderénde肌肉肌肉jī ròu肝脏肝臟gān zàngduì胰岛素胰島素yí dǎo sùdōuhuìbiàndegèng敏感敏感mǐn gǎn因为因為yīn wèi肌肉肌肉jī ròu肝脏肝臟gān zàngshì进食進食jìn shíhòu吸收吸收xī shōu血糖血糖xuè tángdezuì重要重要zhòng yàodeliǎng器官器官qì guān所以所以suǒ yǐ睡眠睡眠shuì mián不足不足bù zúshí糖尿病糖尿病táng niào bìngděng疾病疾病jí bìngde风险風險fēng xiǎnhuì增加增加zēng jiā另外另外lìng wàiquējiàohuì导致導致dǎo zhì体重體重tǐ zhòngde增加增加zēng jiā研究研究yán jiū发现發現fā xiànquējiàohuì导致導致dǎo zhì饥饿饑餓jī è激素激素jī sù水平水平shuǐ píng上升上升shàng shēng增加增加zēng jiārénde食欲食欲shí yù人们人們rén menhuì因此因此yīn cǐchīdegèngduō所以所以suǒ yǐquējiàoderén体重體重tǐ zhòng增加增加zēng jiā部分部分bù fèn原因原因yuán yīnshì身体身體shēn tǐ消耗消耗xiāo hàolegèngduō热量熱量rè liàngdàn实际實際shí jìshangshì因为因為yīn wèi人们人們rén men过度過度guò dù进食進食jìn shí

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply