Wild consumption

野性消费野性消費

2021nián7yuè河南河南Hénánshěng遭遇遭遇zāo yùlehóngzāi中国中國Zhōng guó运动運動yùn dòng品牌品牌pǐn pái低调低調dī diàode捐赠捐贈juān zèngle5000wànyuánde物资物資wù zī帮助幫助bāng zhù河南河南Hénánzhèjiànshìbèi网友網友wǎng yǒu发现發現fā xiànhòu纷纷紛紛fēn fēnzhè品牌品牌pǐn páide网络網絡wǎng luò直播直播zhí bōjiān购物購物gòu wù表达表達biǎo dá自己自己zì jǐduìzhè品牌品牌pǐn páide欣赏欣賞xīn shǎng支持支持zhī chí由于由于yóu yú购物購物gòu wùderéntàiduō消费消費xiāo fèitàiduō直播直播zhí bōjiānde主播主播zhǔ bōquàn网友網友wǎng yǒu理性理性lǐ xìng消费消費xiāo fèiér大家大家dà jiā表示表示biǎo shì自己自己zì jǐyào野性野性yě xìng消费消費xiāo fèi”,jiùshìshòu约束約束yuē shùde消费消費xiāo fèi

当然當然dāng ránzhèzhǒng野性野性yě xìng消费消費xiāo fèiyǒu原因原因yuán yīn首先首先shǒu xiānshì大家大家dà jiāduì爱心愛心ài xīn企业企業qǐ yède支持支持zhī chí其次其次qí cìjiùshì中国中國Zhōngguó制造製造zhì zàode产品産品chǎn pǐn质量質量zhì liàng越来越越來越yuè lái yuèhǎo产品産品chǎn pǐn物美价廉物美價廉wù měi jià liánràng大家大家dà jiā可以可以kě yǐ放心放心fàng xīnde消费消費xiāo fèi

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.