Wikipedia will stop accepting cryptocurrency donations

维基百科将停止接受加密货币捐赠維基百科將停止接受加密貨幣捐贈

报道報道bào dào维基百科維基百科wéi jī bǎi kē背后背後bèi hòude基金会基金會jī jīn huì宣布宣布xuān bùjiāng不再不再bù zài接受接受jiē shòu加密加密jiā mì货币貨幣huò bì作为作爲zuò wéi捐赠捐贈juān zèng方式方式fāng shìbìngjiāng关闭關閉guān bì比特币比特幣bǐ tè bì支付支付zhī fù账户賬戶zhàng hù防止防止fáng zhǐ未来未來wèi láiyǒu任何任何rèn hé加密加密jiā mì货币貨幣huò bìde捐赠捐贈juān zèngzhèxiàng决定决定jué dìng经过經過jīng guòle基金会基金會jī jīn huì成员成員chéng yuáncháng时间時間shí jiānde讨论討論tǎo lùn最终最終zuì zhōngduōshùrén投票投票tóu piào废除廢除fèi chúle加密加密jiā mì货币貨幣huò bì捐赠捐贈juān zèng

基金会基金會jī jīn huì表示表示biǎo shì2021nián收到收到shōu dàolezhàn捐赠捐贈juān zèng总额總額zǒng é0.08%de加密加密jiā mì货币貨幣huò bì捐款捐款juān kuǎn因为因爲yīn wèi其他其他qí tā捐赠捐贈juān zèng形式形式xíng shì相比相比xiāng bǐ加密加密jiā mì货币貨幣huò bì捐赠捐贈juān zèng数量數量shù liàng相对相對xiāng duìjiàoshǎo但是但是dàn shìyǒu一定一定yī dìngde环境環境huán jìng影响影響yǐng xiǎng诈骗詐騙zhà piàn风险風險fēng xiǎnděng系列系列xì liè问题問題wèn tí当初當初dāng chū开始開始kāi shǐ接受接受jiē shòu加密加密jiā mì货币貨幣huò bì捐赠捐贈juān zèngshígāi举动舉動jǔ dòng遭到遭到zāo dàole用户用戶yòng hù开发者開發者kāi fā zhě甚至甚至shèn zhì创始人創始人chuàng shǐ rénde强烈强烈qiáng liè反对反對fǎn duì基金会基金會jī jīn huì表示表示biǎo shì他们他們tā menjiāng继续繼續jì xù关注關注guān zhùzhè问题問題wèn tíduì志愿者志願者zhì yuàn zhě捐赠者捐贈者juān zèng zhěde需求需求xū qiú保持保持bǎo chí灵活靈活líng huóxìngbìnghuì随时隨時suí shí回应回應huí yìng大家大家dà jiā

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *