Where to travel this month?

这个月去哪旅游?這個月去哪旅遊?

中国中國Zhōngguóshì世界世界shì jièshàng面积面積miàn jīsānde国家國家guó jiā宽广寬廣kuān guǎngde土地土地tǔ dìměijǐngràng无数無數wú shù游客游客yóu kè向往嚮往xiàng wǎng中国中國Zhōngguódeměi城市城市chéng shìdōuyǒu自己自己zì jǐ独特獨特dú tède气候氣候qì hòu特色特色tè sèyǒuzuì适合適合shì hé旅行旅行lǚ xíngde时间時間shí jiān但是但是dàn shì知道知道zhī dàoměiyuèzuì适合適合shì hé城市城市chéng shì旅游旅游lǚ yóuma

一月一月yī yuè东北東北dōng běide哈尔滨哈爾濱Hāěrbīnzuìlěngde时候時候shí hòucái可以可以kě yǐ看到看到kàn dào冰雪节冰雪節bīng xuě jiézuìměide样子樣子yàng zi

如果如果rú guǒlěng二月二月èr yuèzuì适合適合shì hé海南海南Hǎinán可以可以kě yǐzài寒冷寒冷hán lěngde冬天冬天dōng tiān感受感受gǎn shòudào热带熱帶rè dàide阳光陽光yáng guāng海浪海浪hǎi làng

三月三月sān yuè应该應該yīng gāi江南江南jiāng nánzàichūchūnde季节季節jì jié欣赏欣賞xīn shǎngjiāngzhèdexiǎoqiáoliúshuǐ

桂林山水甲天下桂林山水甲天下guì lín shān shuǐ jiǎ tiān xià四月四月sì yuè桂林桂林Guìlín可以可以kě yǐzuòchuányóukàn桂林桂林Guìlíndeshí画廊畫廊huà láng

五月五月wǔ yuè可以可以kě yǐ云南雲南Yúnnán逃离逃離táo lí城市城市chéng shìde忙碌忙碌máng lù享受享受xiǎng shòu这里這裏zhè lǐdemàn生活生活shēng huó

湖南湖南Húnánde张家界張家界Zhāngjiājiè适合適合shì hé六月六月liù yuèzhè时候時候shí hòu森林森林sēn lín公园公園gōng yuán变成變成biàn chéng天然天然tiān rán氧吧氧吧yǎng bāzài这里這裏zhè lǐ可以可以kě yǐ呼吸呼吸hū xīzuì新鲜新鮮xīn xiānde空气空氣kōng qì

七月七月qī yuè可以可以kě yǐ西北西北xī běide青海青海Qīnghǎizài青海青海Qīnghǎibiān享受享受xiǎng shòulántiānbáiyún

八月八月bā yuè当然當然dāng rányàodào贵州貴州Guìzhōushǔ贵州貴州Guìzhōu凉爽凉爽liáng shuǎngde天气天氣tiān qìràng夏日夏日xià rì变得變得biàn de可爱可愛kě ài起来起來qǐ láiqīngshān绿shuǐ瀑布瀑布pù bùděngzhe

dàole九月九月jiǔ yuè可以可以kě yǐ新疆新疆Xīnjiāng葡萄酒葡萄酒pú táo jiǔkànxuěshāncǎochī甜甜甜甜tián tiándeguāguǒ品尝品嘗pǐn cháng美味美味měi wèideniúyángròu

十月十月shí yuè进入進入jìn rùle真正真正zhēn zhèngde秋季秋季qiū jì内蒙古內蒙古Nèiménggǔde胡杨胡楊hú yánglín变得變得biàn de金黄金黃jīn huángzhèngshì欣赏欣賞xīn shǎngqiānnián胡杨胡楊hú yángdehǎo时候時候shí hòu

万物萬物wàn wù凋零凋零diāo língde十一月十一月shí yī yuè只有只有zhǐ yǒu九寨沟九寨溝Jiǔzhàigōu这样這樣zhè yàngde地方地方dì fāng依然依然yī rán五颜六色五顔六色wǔ yán liù sèměidexiàng童话童話tóng huà世界世界shì jiè

寒冷寒冷hán lěngde十二月十二月shí èr yuè可以可以kě yǐ长白山長白山cháng bái shān滑雪滑雪huá xuě感受感受gǎn shòu冬天冬天dōng tiānde到来到來dào lái

de旅游旅游lǚ yóu计划計劃jì huàzuòhǎolemazhèyuè准备準備zhǔn bèi旅游旅游lǚ yóu

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *