What to eat in spring festival

春节吃什么春節吃什麼

4151

大龙大龍Dàlóng小咪小咪xiǎo mīlái学生學生xué shēng餐厅餐廳cān tīngchīfàna我们我們wǒ men一起一起yī qǐzuòba

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhǎoa对了對了duì le还有還有hái yǒu星期星期xīng qījiùshì春节春節chūn jiélezhèshì你们你們nǐ men第一第一dì yīzài中国中國zhōng guó过年過年guò nián你们你們nǐ menyǒu什么什麽shén me打算打算dǎ suàn

铃美鈴美Língměiháiméixiǎnghǎone

大龙大龍Dàlóngméi什么什麽shén me打算打算dǎ suàn本来本來běn láixiǎng旅游旅游lǚ yóu不过不過bù guò听说聽說tīng shuōyǒu春运春運chūn yùn”,réntàiduōle

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī没错沒錯méi cuòduì中国人中國人zhōng guó rén来说來說lái shuō春节春節chūn jiéshìzuì重要重要zhòng yàode节日節日jié rì无论無論wú lùn我们我們wǒ menzàidōuhuìgǎnhuíjiāde既然既然jì rán你们你們nǐ menliǎng没有沒有méi yǒu安排安排ān páijiùjiāba怎么样怎麽樣zěn me yàng

铃美鈴美Língměihuì不会不會bù huìtài麻烦麻煩má fán你们你們nǐ menle

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī一点一點yī diǎn麻烦麻煩má fán我的我的wǒ de家人家人jiā réndōu喜欢喜歡xǐ huān热闹熱鬧rè nàorényuèduō我们我們wǒ menyuè开心開心kāi xīn

大龙大龍Dàlóng听说聽說tīng shuō中国人中國人zhōng guó rén过年過年guò niányàochī饺子餃子jiǎo zi

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīkàn情况情况qíng kuàngzài北方北方běi fāng部分部分bù fènrénàichīmiànshí过年過年guò niánde时候時候shí hòu家人家人jiā rén一起一起yī qǐ一边一邊yī biānbāo饺子餃子jiǎo zi一边一邊yī biān聊天聊天liáo tiān可是可是kě shìzài南方南方nán fāng很多很多hěn duōrén过年過年guò niánde时候時候shí hòuchī饺子餃子jiǎo zi

大龙大龍Dàlóng原来原來yuán láishì这样這樣zhè yàng以为以爲yǐ wéi所有所有suǒ yǒuréndōuyàochī饺子餃子jiǎo zi

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīměi地方地方dì fāngdōuyǒu自己自己zì jǐde习俗習俗xí sú所以所以suǒ yǐ年夜饭年夜飯nián yè fàntài一样一樣yī yàng外婆外婆wài póshì广东廣東guǎng dōngrén她们她們tā men过年過年guò niánde时候時候shí hòuyàochī盆菜盆菜pén cài”,jiùshìpén海鲜海鮮hǎi xiānyǒu浙江浙江zhè jiāngde同学同學tóng xuéshuō她们她們tā men过年過年guò niánhuìchī年糕年糕nián gāo我的我的wǒ de四川四川sì chuān朋友朋友péng yǒu过年過年guò nián之前之前zhī qiánhuì准备準備zhǔn bèi熏肉熏肉xūn ròu腊肠臘腸là cháng好吃好吃hǎo chīde不得了不得了bù dé liǎo对了對了duì le部分部分bù fènréndōuhuìchī

铃美鈴美Língměi知道知道zhī dào!“de读音讀音dú yīn一样一樣yī yàngchīshì希望希望xī wàng年年有余年年有餘nián nián yǒu yú”。

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī是的是的shì de

大龙大龍Dàlóng你们你們nǐ menjiā过年過年guò niánchī什么什麽shén me

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī我们我們wǒ menjiāhuìzuò还有還有hái yǒu一些一些yī xiē海鲜海鮮hǎi xiān很多很多hěn duōchǎocàihuìbāo饺子餃子jiǎo zi

铃美鈴美Língměi你们你們nǐ men什么什麽shén me

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīde东西東西dōngxiyǒu很多很多hěn duō一般来说一般來說yī bān lái shuōbáijiǔ比较比較bǐ jiàoduō有的有的yǒu dehóngjiǔhái有的有的yǒu deguǒjiǔ或者或者huò zhějiǔjiǔderénjiù饮料飲料yǐn liào或者或者huò zhěchá

大龙大龍Dàlóng发现發現fā xiàn不管不管bù guǎnshì国家國家guó jiā节日節日jié rìdōu美食美食měi shíyǒu关系關係guān xì

铃美鈴美Língměizhèjiùshì节日節日jié rìde重要重要zhòng yào意义意義yì yìba

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *