What are you studying?

你在学什么?你在學什麼?

1061

A:zàixué什么什麽shén me

B:zàixué汉语漢語hàn yǔ

A:yǒu汉语漢語hàn yǔ老师老師lǎo shīma

B:yǒuliǎng汉语漢語hàn yǔ老师老師lǎo shī他们他們tā menshì我的我的wǒ dehǎo朋友朋友péng yǒu

A:zàijiā学习學習xué xíma

B:zài汉语漢語hàn yǔ学校學校xué xiào学习學習xué xíyǒu三十三十sān shí同学同學tóng xué

A:xué汉语漢語hàn yǔ多长多長duō cháng时间時間shí jiānle

B:xué汉语漢語hàn yǔsānniánle现在現在xiàn zàishìHSK

A:zhēnbàng

B:但是但是dàn shì我的我的wǒ de汉字漢字hàn zìhǎo很多很多hěn duō汉字漢字hàn zìhuìhuìxiě

A:没关系沒關係méi guān xìduō练习練習liàn xíjiùhǎole

B:我的我的wǒ de老师老師lǎo shī这么這麽zhè meshuō

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

22 Responses

  1. A: What are you studying.
   B: I am studying chinese.
   A: Do you have chinese teachers.
   B: I have two chinese teachers, they are also my good friends.
   A: Do you study at home.
   B: No, I study at chinese school. I have thirty classmates.
   A: How long have you been learning chinese.
   B: I have been studying chinese for three years and i am now at HSK Level 4.
   A: Awesome.
   B: But my chinese writing is not good. I know how to read a lot of characters but not write.
   A: It doesn’t matter, just practice more and you’ll be fine!
   B: My teacher also said so/ My teacher said the same.
   Here you go, this is the translation.

 1. First history I read here, and turns out I’m really happy to put in practice what that green owl teached me!

 2. mình vẫn hiểu nghĩa của mấy câu này nhưng các bạn có biết làm sao để bật dịch nghĩa nó lên cả đoạn không vậy

  1. A: Bạn đang học gì vậy?
   B: Tôi đang học tiếng Hán.
   A: Bạn có giáo viên tiếng Hán không?
   B: Tôi có 2 giáo viên tiếng Hán, họ cũng là bạn thân của tôi.
   A: Bạn học tại nhà à?
   B: Không, tôi học tiếng Hán ở trường, tôi có 30 bạn cùng lớp.
   A: Bạn học tiếng Hán được bao lâu rồi?
   B: Tôi học tiếng Hán 3 năm rồi, hiện tại là HSK 4.
   A: Giỏi thật đấy!
   B: Nhưng mà tôi học chữ Hán không giỏi, nhiều chữ biết đọc, không biết viết.
   A: Ksao, luyện tập nhiều sẽ tốt lên!
   B: Cô tôi cũng nói thế.

 3. J’aime beaucoup cette histoire mais certains pinyin sont faux
  Sinon c’est très bien 非常好 !

   1. And who are you to say what other people can and can’t do, huh???!!! Mind your own business!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *