What are you studying?

你在学什么?你在學什麼?

A:zàixué什么什麽shén me

B:zàixué汉语漢語hàn yǔ

A:yǒu汉语漢語hàn yǔ老师老師lǎo shīma

B:yǒuliǎng汉语漢語hàn yǔ老师老師lǎo shī他们他們tā menshì我的我的wǒ dehǎo朋友朋友péng yǒu

A:zàijiā学习學習xué xíma

B:zài汉语漢語hàn yǔ学校學校xué xiào学习學習xué xíyǒu三十三十sān shí同学同學tóng xué

A:xué汉语漢語hàn yǔ多长多長duō cháng时间時間shí jiānle

B:xué汉语漢語hàn yǔsānniánle现在現在xiàn zàishìHSK

A:zhēnbàng

B:但是但是dàn shì我的我的wǒ de汉字漢字hàn zìhǎo很多很多hěn duō汉字漢字hàn zìhuìhuìxiě

A:没关系沒關係méi guān xìduō练习練習liàn xíjiùhǎole

B:我的我的wǒ de老师老師lǎo shī这么這麽zhè meshuō

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

14 Responses

  1. J’aime beaucoup cette histoire mais certains pinyin sont faux
    Sinon c’est très bien 非常好 !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *