Walking marriage

走婚走婚

中国中國Zhōngguóshìduō民族民族mín zúde国家國家guó jiā,56民族民族mín zúyǒude特色特色tè sè其中其中qí zhōngyǒu一些一些yī xiē少数民族少數民族shǎo shù mín zúde习俗習俗xí súhěn特别特別tè bié比如比如bǐ rú纳西族納西族nà xī zú

纳西族納西族nà xī zúshì居住居住jū zhù中国中國zhōng guó西南西南xī nán地区地區dì qūde少数民族少數民族shǎo shù mín zú他们他們tā menzuì特别特別tè biédeshì婚嫁婚嫁hūn jià习俗習俗xí sú我们我們wǒ men平时平時píng shí了解瞭解liǎo jiěde婚嫁婚嫁hūn jià不同不同bù tóng他们他們tā men实行實行shí xíng走婚走婚zǒu hūn走婚走婚zǒu hūnde意思意思yì sījiùshìnánliǎngrén只要只要zhǐ yào白天白天bái tiān互相互相hù xiāng喜欢喜歡xǐ huān对方對方duì fāng男方男方nán fāngjiù可以可以kě yǐzàicóng窗户窗戶chuāng hùjìn女方女方nǚ fāngde房间房間fáng jiān交换交換jiāo huàn礼物禮物lǐ wù留宿留宿liú sù晚上晚上wǎn shànglái白天白天bái tiān悄悄悄悄qiāo qiāodezǒu形成形成xíng chéng相对相對xiāng duì稳定穩定wěn dìngde走婚走婚zǒu hūn关系關係guān xìéryòu需要需要xū yào举行舉行jǔ xíng婚嫁婚嫁hūn jià仪式儀式yí shì

纳西族納西族nà xī zúde爱情愛情ài qíng观念觀念guān niànhěn开放開放kāi fàng他们他們tā men自由自由zì yóu恋爱戀愛liàn ài需要需要xū yào别人別人bié rén介绍介紹jiè shào没有沒有méi yǒu准备準備zhǔn bèixīnfáng举行舉行jǔ xíng仪式儀式yí shìde步骤步驟bù zhòunánjià他们他們tā mende属于shǔ yú女方女方nǚ fāng家庭家庭jiā tíng母亲母親mǔ qīnde家庭家庭jiā tíng成员成員chéng yuán一起一起yī qǐ生活生活shēng huó男方男方nán fāng没有沒有méi yǒu抚养撫養fǔ yǎng教育教育jiào yùde义务義務yì wùzhèzhǒng母系母系mǔ xì传统傳統chuán tǒng社会社會shè huìde家庭家庭jiā tíng结构結構jié gòuzhōng家庭家庭jiā tíng经济經濟jīng jìquándōuyóu女性女性nǚ xìng掌握掌握zhǎng wò只有只有zhǐ yǒu女人女人nǚ réncáiyǒu遗产遺産yí chǎn继承繼承jì chéngquán

如果如果rú guǒ他们他們tā men愿意願意yuàn yì继续繼續jì xùzhèduàn走婚走婚zǒu hūn关系關係guān xìle可以可以kě yǐ自由自由zì yóu协商協商xié shāng解除解除jiě chú关系關係guān xì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *