Wait for the rabbit under the tree

守株待兔守株待兔

时候時候shí hòuyǒu农民農民nóng mín正在正在zhèng zàitián劳动勞動láo dòng突然突然tū rán看见看見kàn jiànzhī兔子兔子tù zicóng旁边旁邊páng biānde草丛草叢cǎo cóng慌慌张张慌慌張張huāng huāng zhāng zhāngdepǎo出来出來chū láitóuzhuàngzàitiánbiāndeshùshàng便便biàndǎozài那儿那兒nàrdòngdòngle农民農民nóng mínzǒu过去過去guò qùkàn兔子兔子tù zile因为因爲yīn wèi奔跑奔跑bēn pǎode速度速度sù dùtàikuài脖子脖子bó zidōuzhuàngduànle农民農民nóng mín高兴高興gāo xìngle一点一點yī diǎn力气力氣lì qìméihuājiùbáijiǎnlezhīyòuféiyòude兔子兔子tù zixīnxiǎng要是要是yào shì天天天天tiān tiāndōunéngjiǎndào兔子兔子tù zi日子日子rì zijiùhǎoguòle从此從此cóng cǐzàikěnchū力气力氣lì qì劳动勞動láo dòngleměitiānchīwánfànjiùtǎngzàishù底下底下dǐ xià等待等待děng dàizheèrzhīsānzhī兔子兔子tù zi自己自己zì jǐzhuàngdàoshùshàngláishìshàngyǒu那么那麽nà meduō便宜便宜pián yídeshìāzhè农民農民nóng mín当然當然dāng ránzài没有沒有méi yǒujiǎndàozhuàngde兔子兔子tù ziér他的他的tā detián没有沒有méi yǒu收获收穫shōu huò任何任何rèn hé粮食糧食liáng shí农民農民nóng mín只好只好zhī饿èzhe肚子肚子dù ziguòniánlezhè故事故事gù shìjiùshì我们我們wǒ men熟悉熟悉shú xīde成语成語chéng yǔ守株待兔守株待兔shǒu zhū dài tù”。

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.