Train travel

火车旅行火車旅行

5142

飞机飛機fēi jī轮船輪船lún chuán火车火車huǒ chē汽车汽車qì chēzuì喜欢喜歡xǐ huānyòngzhǒng交通交通jiāo tōng方式方式fāng shì旅行旅行lǚ xíng其中其中qí zhōngzuò火车火車huǒ chē旅行旅行lǚ xíngyǒuzhǒng特别特別tè biéde浪漫浪漫làng màn体验體驗tǐ yàn这里這裏zhè lǐ我们我們wǒ menjiāngwèi推荐推薦tuī jiànsāntiáo中国中國Zhōngguóguónèide火车火車huǒ chē旅行旅行lǚ xíng路线路綫lù xiànràngkàndào不同不同bù tóngde风景風景fēng jǐng

tiáo路线路綫lù xiànshìzài西南西南xī nán地区地區dì qūzuò火车火車huǒ chēcóng大理大理Dàlǐdào丽江麗江Lìjiāng其他其他qí tā火车火車huǒ chē不同不同bù tóngzhètiáo路线路綫lù xiànshàngde火车火車huǒ chēyǒuchuángfángmǎizhāngpiàojiù可以可以kě yǐràngliǎngrénshàngchē一起一起yī qǐtǎngzhe欣赏欣賞xīn shǎngchuāngwàidexuěshānměijǐng

èrtiáo路线路綫lù xiànshìzài东北東北dōng běi地区地區dì qūcóng哈尔滨哈爾濱Hāěrbīndào漠河漠河Mòhéde极光極光jí guāng旅行旅行lǚ xíngzhěng旅行旅行lǚ xíng大约大約dà yuē17小时小時xiǎo shíxiàngběi穿越穿越chuān yuè大兴安岭大興安嶺Dàxīng’ānlǐng最后最後zuì hòu到达到達dào dá漠河漠河Mòhéde北极北極běi jícūn欣赏欣賞xīn shǎng极光極光jí guāng

sāntiáo路线路綫lù xiànshì非常非常fēi cháng有名有名yǒu míngdechuānzàng线xiànzhètiáo路线路綫lù xiànhuì需要需要xū yào比较比較bǐ jiàochángde时间時間shí jiān中途中途zhōng tú经过經過jīng guò成都成都Chéngdū康定康定Kāngdìng稻城稻城Dàochéngděng美丽美麗měi lìde城市城市chéng shì同时同時tóng shínéng欣赏欣賞xīn shǎngdàolìngrén惊叹驚嘆jīng tàndezàng景色景色jǐng sè体验體驗tǐ yàn不同不同bù tóngde文化文化wén huà氛围氛圍fēn wéi

总之總之zǒng zhī不论不論bù lùnxiǎngyào什么样什麽樣shén me yàngde火车火車huǒ chē旅行旅行lǚ xíngzǒngnéngzài中国中國Zhōngguózhǎodào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *