Today Is the Festival of Father and Daughter

今天是父女节今天是父女節

3yuè8shì妇女节婦女節fù nǚ jiézhètiān晚上晚上wǎn shangliùsuìde女儿女兒nǚ ér小小小小xiǎo xiǎozhe爸爸爸爸bà badeshǒuzuòzài沙发沙發shā fāshàngkàn电视電視diàn shì

guòle一会儿一會兒yī huìr妈妈媽媽mā mamǎicàihuíjiāle小小小小xiǎo xiǎoduì妈妈媽媽mā mashuō:”妈妈媽媽mā ma平时平時píng shí总是總是zǒng shì爸爸爸爸bà ba做饭做飯zuò fàn今天今天jīn tiān做饭做飯zuò fànbaràng爸爸爸爸bà ba好好好好hǎo hāo享受享受xiǎng shòu一下一下yī xià节日節日jié rìde快乐快樂kuài lè!”

妈妈媽媽mā ma觉得覺得jué dehěn奇怪奇怪qí guàiwèn:”小小小小xiǎo xiǎo刚刚剛剛gāng gāngshuō今天今天jīn tiānshìshéide节日節日jié rì?”

小小小小xiǎo xiǎo认真認真rèn zhēndeshuō:”今天今天jīn tiānshì爸爸爸爸bà bade节日節日jié rìa妈妈媽媽mā ma难道難道nán dào知道知道zhī dào父女父女fù nǚjiéma?”tīngwánhòu妈妈媽媽mā maxiàole起来起來qǐ láishuō:”shǎ孩子孩子hái zi今天今天jīn tiānshì妇女节婦女節fù nǚ jiéshì女人女人nǚ rénmende节日節日jié rì!”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply