Tiger parenting

鸡娃鶏娃

知道知道zhī dàoshì什么什麽shén me意思意思yì sīma如果如果rú guǒ认为認爲rèn wéishìde孩子孩子hái zijiùcuòle

xiǎngyào明白明白míng báizhè我们我們wǒ men首先首先shǒu xiānyào知道知道zhī dàoxiěde意思意思yì sī。“xiěshìzhǒng80年代年代nián dàide保健保健bǎo jiàn方法方法fāng fǎjiùshìsuì公鸡公鶏gōng jīdexiě注射注射zhù shègěi人类人類rén lèi据说據說jù shuōlexiějiùhuì精神精神jīng shén亢奋亢奮kàng fèn当然當然dāng ránzhèzhǒng方法方法fāng fǎbìng科学科學kē xué坏处壞處huài chùhěn明显明顯míng xiǎn因此因此yīn cǐ后来後來hòu lái很多很多hěn duōrényòngxiězhè形容形容xíng róng一些一些yī xiērén突然突然tū rán情绪情緒qíng xù亢奋亢奮kàng fènde现象現象xiàn xiàng或者或者huò zhě疯狂瘋狂fēng kuángde状态狀態zhuàng tài

zhènián因为因爲yīn wèi学习學習xué xí竞争競爭jìng zhēng非常非常fēi cháng激烈激烈jī liè为了爲了wèi leràng孩子孩子hái zi变得變得biàn degèng优秀優秀yōu xiùyíngzài起跑线起跑綫qǐ pǎo xiànshàng很多很多hěn duō家长家長jiā zhǎng孩子孩子hái zi学习學習xué xí很多很多hěn duō额外額外é wàide东西東西dōng xīràng孩子孩子hái zi父母父母fù mǔdōushēnxīn疲惫疲憊pí bèi大家大家dà jiā觉得覺得jué dezhèzhǒng疯狂瘋狂fēng kuángde养育養育yǎng yù方式方式fāng shìjiù好像好像hǎo xiàngzàigěi孩子孩子hái zixiě”,简称簡稱jiǎn chēng”。这里這裏zhè lǐde已经已經yǐ jīngcóng名词名詞míng cí变成變成biàn chéng动词動詞dòng cíde用法用法yòng fǎle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.