The Weather I Like

我喜欢的天气我喜歡的天氣

zàijiā饭馆飯館fàn guǎnyǒuwèi客人客人kè renwèn服务员服務員fú wù yuán:”请问請問qǐng wèn知道知道zhī dào明天明天míng tiānde天气天氣tiān qì怎么样怎麼樣zěn me yàngma?”

zhèwèi服务员服務員fú wù yuánxiàozheshuō:”一定一定yī dìnghuìshì喜欢喜歡xǐ huānde天气天氣tiān qì。”客人客人kè ren感到感到gǎn dàohěn奇怪奇怪qí guàiwèn:”怎么怎麼zěn me知道知道zhī dàohuìshì喜欢喜歡xǐ huānde天气天氣tiān qìne?”服务员服務員fú wù yuán回答回答huí dá:”喜欢喜歡xǐ huānyòng积极積極jī jíde态度態度tài dù面对面對miàn duì遇到遇到yù dàode事情事情shì qing所以所以suǒ yǐ虽然雖然suī rán知道知道zhī dào明天明天míng tiānshì什么什麼shén me天气天氣tiān qì但是但是dàn shì一定一定yī dìnghuìshì喜欢喜歡xǐ huānde。”

愉快愉快yú kuàide生活生活shēng huóshìyóu愉快愉快yú kuàide思想思想sī xiǎng造成造成zào chéngdede态度態度tài dù决定決定jué dìngde心情心情xīn qíng影响影響yǐng xiǎngde健康健康jiàn kāng甚至甚至shèn zhì改变改變gǎi biànde命运命運mìng yùn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply