The U.S. stocks triggering a circuit breaker

美股熔断美股熔斷

2020niánshì见证見證jiàn zhèng历史歷史lì shǐdenián三月三月sān yuè开始開始kāi shǐ美股美股měi gǔzàishítiānnèi连续連續lián xù下跌下跌xià diē7%,触发觸發chù fā熔断熔斷róng duàn暂停暫停zàn tíng交易交易jiāo yì15分钟分鐘fēn zhōngzhètiān美股美股měi gǔ乃至乃至nǎi zhì全球全球quán qiú股市股市gǔ shìdōuzài暴跌暴跌bào diē美国美國měi guó政府政府zhèng fǔ推出推出tuī chūlewàn亿美元美元měi yuán经济經濟jīng jì刺激刺激cì jī计划計劃jì huà缓解緩解huǎn jiě新型新型xīn xíng冠状病毒冠狀病毒guān zhuàng bìng dú疫情疫情yì qíng对于對于duì yú美国美國měi guó经济經濟jīng jìde影响影響yǐng xiǎng很多很多hěn duōrén担心擔心dān xīnzhèhuìràng经济經濟jīng jìzǒuxiàng衰退衰退shuāi tuìérzài全球化全球化quán qiú huàde趋势趨勢qū shìxiàzhè不仅不僅bù jǐnshì美国美國měi guóde经济經濟jīng jì问题問題wèn tí而是而是ér shì全球全球quán qiúguóde经济經濟jīng jì问题問題wèn tí市场市場shì chǎng普遍普遍pǔ biàn认为認爲rèn wéi只有只有zhǐ yǒu更多更多gèng duōde财政財政cái zhèng刺激刺激cì jī措施措施cuò shī出台出臺chū táiqiě疫情疫情yì qíng停止停止tíng zhǐ恶化惡化è huàshí股市股市gǔ shìcáihuìchù其中其中qí zhōng疫情疫情yì qíng好转好轉hǎo zhuǎnshì核心核心hé xīn因素因素yīn sùzhè需要需要xū yàoguó政府政府zhèng fǔ积极積極jī jí应对應對yìng duì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.