The Tortoise and the Hare

龟兔赛跑龜兔賽跑

4145

从前從前cóng qián美丽美麗měi lìde村子村子cūn ziyǒuzhī乌龟烏龜wū guīzhī兔子兔子tù zi它们它們tā men决定决定jué dìng举行舉行jǔ xíngchǎng跑步跑步pǎo bù比赛比賽bǐ sài

比赛比賽bǐ sài开始開始kāi shǐhòu乌龟烏龜wū guīdewǎngqián非常非常fēi chángyǒu耐心耐心nài xīn知道知道zhī dào自己自己zì jǐdemàndàn相信相信xiāng xìn只要只要zhǐ yào坚持堅持jiān chí一定一定yī dìnghuì成功成功chéng gōng

兔子兔子tù zihěnkuàidepǎo起来起來qǐ lái好像好像hǎo xiànghěn容易容易róng yì赢得贏得yíng dé比赛比賽bǐ sàikàndào乌龟烏龜wū guī自己自己zì jǐhěnyuǎn觉得覺得jué de自己自己zì jǐ肯定肯定kěn dìngyíngle于是于是yú shì兔子兔子tù zi决定决定jué dìngzàibiāndeshùxià休息休息xiū xī一会儿一會兒yī huì ér

虽然雖然suī rán乌龟烏龜wū guīdehěnmàndànde接近接近jiē jìn终点終點zhōng diǎn一直一直yī zhí没有沒有méi yǒutíngdāng兔子兔子tù zixǐngláishí发现發現fā xiàn乌龟烏龜wū guī已经已經yǐ jīngkuàidào终点終點zhōng diǎn线xiànle兔子兔子tù zi非常非常fēi cháng惊讶驚訝jīng yà马上馬上mǎ shàngpǎo起来起來qǐ láidàn无论無論wú lùn兔子兔子tù ziduō努力努力nǔ lì还是還是hái shìshūle比赛比賽bǐ sài大家大家dà jiāduìzhè结果結果jié guǒdōuhěn惊讶驚訝jīng yà

zhèchǎng比赛比賽bǐ sài告诉告訴gào sù我们我們wǒ men只要只要zhǐ yào我们我們wǒ men努力努力nǔ lì骄傲驕傲jiāo ào坚持堅持jiān chídào最后最後zuì hòujiùnéng取得取得qǔ dé成功成功chéng gōng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *