The skilled-art of slaughtering dragons

屠龙之技屠龍之技

从前從前cóng qiányǒurénde名字名字míng zìjiào朱泙漫朱泙漫Zhū Píngmàn非常非常fēi chángxiǎng学习學習xué xízhǒng奇特奇特qí tède本领本領běn lǐng听说聽說tīng shuōyǒurénhuìlóng朱泙漫朱泙漫Zhū Píngmànjiùqǐngzhèrénzuò老师老師lǎo shīràngjiào自己自己zì jǐlóngde本领本領běn lǐng后来後來hòu lái朱泙漫朱泙漫Zhū Píngmànzài老师老師lǎo shī那儿那兒nà ér学习學習xué xílesānniánjiā所有所有suǒ yǒudeqiándōuhuāguānglecáilóngde本领本領běn lǐngxuéhuì但是但是dàn shìzhè世界世界shì jièshàng本来本來běn láijiù没有沒有méi yǒulóngdào哪里哪裡nǎ lǐyòngzhè奇特奇特qí tède本领本領běn lǐngne

屠龙之技屠龍之技tú lóng zhī jìde意思意思yì sījiùshìshālóngde本领本領běn lǐngyònglái比喻比喻bǐ yù那些那些nà xiē没有沒有méi yǒu实际實際shí jì用处用處yòng chùde所谓所謂suǒ wèide奇特奇特qí tè本领本領běn lǐng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.