The rebirth of car theaters

汽车影院重生汽車影院重生

因为因爲yīn wèi新冠肺炎新冠肺炎xīn guān fèi yán疫情疫情yì qíngde原因原因yuán yīn世界世界shì jiède电影院電影院diàn yǐng yuàndōuguānménle美国美國měi guó例外例外lì wài。2020niánzuìshòu期待期待qī dàide大片大片dà piàn推迟推遲tuī chí上映上映shàng yìngdànzhè意味意味yì wèizhe电影院電影院diàn yǐng yuànkàn电影電影diàn yǐngshì可能可能kě néngdeshì美国美國měi guóde汽车汽車qì chē影院影院yǐng yuàn不但不但bù dàn继续繼續jì xù营业營業yíng yè而且而且ér qiě收入收入shōu rù大幅大幅dà fú增长增長zēng zhǎng因为因爲yīn wèi消费者消費者xiāo fèi zhě迫切迫切pò qiè需要需要xū yàonéngchūmén娱乐娛樂yú lèyòu违反違反wéi fǎn社交社交shè jiāo隔离隔離gé lí规定規定guī dìngde方法方法fāng fǎ

今年今年jīn nián夏天夏天xià tiānde部分部分bù fèn时间時間shí jiān电影院電影院diàn yǐng yuàn可能可能kě nénghuì一直一直yī zhí关门關門guān mén很多很多hěn duō制片製片zhì piànchǎng考虑考慮kǎo lǜzài汽车汽車qì chē影院影院yǐng yuàn上映上映shàng yìng他们他們tā menbèishòu期待期待qī dàide暑期暑期shǔ qī大片大片dà piàn新冠肺炎新冠肺炎xīn guān fèi yán疫情疫情yì qínggěi全球全球quán qiú经济經濟jīng jìdàiláile很多很多hěn duō确定性確定性què dìng xìng电影電影diàn yǐngde未来未來wèi lái目前目前mù qiánshì未知数未知數wèi zhī shùdànyǒujiànshì可以可以kě yǐ肯定肯定kěn dìng尤其尤其yóu qíshìzài这样這樣zhè yàng前所未有前所未有qián suǒ wèi yǒude艰难艱難jiān nán时刻時刻shí kè人们人們rén men渴望渴望kě wàng任何任何rèn hé方式方式fāng shìzài享受享受xiǎng shòu一起一起yī qǐzài电影院電影院diàn yǐng yuànkàn屏幕屏幕píng mù电影電影diàn yǐngdezhǒng非凡非凡fēi fán体验體驗tǐ yàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.