The newborn population in China continues to decline

中国新生人口持续下降中國新生人口持續下降

报道報道bào dào中国中國Zhōngguó2023niánde产妇産婦chǎn fùjiàndàng已经已經yǐ jīng基本基本jī běn完成完成wán chéng可以可以kě yǐ估算估算gū suànquánnián出生出生chū shēng人数人數rén shù不足不足bù zú800wànréncóngduō基层基層jī céng医院醫院yī yuàn获得獲得huò déde信息信息xìn xī显示顯示xiǎn shì今年今年jīn niánjiàndàng孕妇孕婦yùn fù数量數量shù liàng明显明顯míng xiǎn减少减少jiǎn shǎoyǒu医生醫生yī shēng表示表示biǎo shìjiàndàng数量數量shù liàng减少减少jiǎn shǎolesān分之分之fēn zhī

zhè印证印證yìn zhèngle中国中國zhōng guóde出生出生chū shēng人口人口rén kǒu数量數量shù liàng持续持續chí xù下降下降xià jiàngde趋势趨勢qū shì

根据根據gēn jù国家國家guó jiā统计統計tǒng jìde数据數據shù jù,2022niánquánnián出生出生chū shēng人口人口rén kǒuwéi956wànrén2021nián减少减少jiǎn shǎo106wànrén人口人口rén kǒu出生出生chū shēngwéi6.77‰,2021nián下降下降xià jiàngle0.75‰。zài过去過去guò qùdeniánzhōng中国中國zhōng guódexīnshēng人口人口rén kǒu数量數量shù liàng连续連續lián xù下降下降xià jiàngcóng2016niánquánnián出生出生chū shēng人口人口rén kǒu达到達到dá dàojìnniánláide峰值峰值fēng zhí1883wànrén开始開始kāi shǐměinián平均平均píng jūn减少减少jiǎn shǎo150wànrén

人口人口rén kǒu增长增長zēng zhǎng放缓放緩fàng huǎn主要主要zhǔ yào受到受到shòu dàoliǎng方面方面fāng miàn因素因素yīn sùde影响影響yǐng xiǎngshìlíng妇女婦女fù nǚ数量數量shù liàng持续持續chí xù减少减少jiǎn shǎoèrshì受到受到shòu dào生育生育shēng yù观念觀念guān niàn转变轉變zhuǎn biànchūhūnchū年龄年齡nián líng推迟推遲tuī chíděngduō因素因素yīn sùde影响影響yǐng xiǎng导致導致dǎo zhì生育生育shēng yù继续繼續jì xù下降下降xià jiàng

专家專家zhuān jiā指出指出zhǐ chū中国中國Zhōngguó未来未來wèi lái相当相當xiāng dāngchángduàn时间時間shí jiānnèixīnshēng人口人口rén kǒu下降下降xià jiàngde趋势趨勢qū shì难以難以nán yǐ改变改變gǎi biàn他们他們tā men认为認爲rèn wéi建立建立jiàn lì完善完善wán shànde政策政策zhèng cè体系體系tǐ xì鼓励鼓勵gǔ lì生育生育shēng yùbìng解决解决jiě jué年轻年輕nián qīngrénzài生育生育shēng yù方面方面fāng miànde担忧擔憂dān yōushì当前當前dāng qiánde紧迫緊迫jǐn pò任务任務rèn wù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *