The most livable city in the world

全球最宜居城市全球最宜居城市

奥地利奧地利ào dì lì首都首都shǒu dū维也纳維也納wéi yě nà连续連續lián xùèrniánbèipíngwéi世界世界shì jièzuì宜居宜居yí jū城市城市chéng shì

维也纳維也納wéi yě nà一直一直yī zhídōuyīn宏伟宏偉hóng wěide建筑建築jiàn zhù开阔開闊kāi kuòde绿地綠地lǜ dì传统傳統chuán tǒngde咖啡咖啡kā fēidiànér闻名聞名wén míngéryīn稳定穩定wěn dìng程度程度chéng dù文化文化wén huà环境環境huán jìng教育教育jiào yù基础基礎jī chǔ设施設施shè shī卫生衛生wèi shēng保健保健bǎo jiàn这些這些zhè xiē方面方面fāng miàndōu几乎幾乎jī hū完美完美wán měiérbèipíngwéizuì宜居宜居yí jū城市城市chéng shì

维也纳維也納wéi yě nà去年去年qù nián超越超越chāo yuèle曾经曾經céng jīng连续連續lián xùnián蝉联蟬聯chán liánzuì宜居宜居yí jū城市城市chéng shìde墨尔本墨爾本mò ěr běn墨尔本墨爾本mò ěr běn目前目前mù qiánpáizàièr榜单榜單bǎng dāndeqiánmíngháiyǒu悉尼悉尼xī ní大阪大阪dà bǎn卡尔加里卡爾加里kǎ ěr jiā lǐ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.