The latest China visa policy

最新的中国签证政策最新的中國簽證政策

中国中國Zhōngguó国家國家guó jiā移民移民yí mín管理管理guǎn lǐjìn宣布宣布xuān bùxiàngxīn措施措施cuò shījìn便利便利biàn lì外籍外籍wài jí人员人員rén yuánlái中国中國Zhōngguó

lái中国中國Zhōngguó从事從事cóng shì商贸商貿shāng mào合作合作hé zuò投资投資tóu zī创业創業chuàng yè探亲探親tàn qīnděng处理處理chǔ lǐfēi外交外交wài jiāo公务公務gōng wù活动活動huó dòngde外籍外籍wài jí人员人員rén yuán如果如果rú guǒ来不及來不及lái bù jízàijìngwài办理辦理bàn lǐ签证簽證qiān zhèng可以可以kě yǐpíng相关相關xiāng guānde邀请邀請yāo qǐnghánděng证明證明zhèng míng材料材料cái liàoxiàng口岸口岸kǒu àn签证簽證qiān zhèng机关機關jī guān申请申請shēn qǐng办理辦理bàn lǐ口岸口岸kǒu àn签证簽證qiān zhènghòujìngbìngpíng办理辦理bàn lǐ换发換發huàn fāduōchūjìng有效有效yǒu xiào签证簽證qiān zhèng

此外此外cǐ wài所有所有suǒ yǒu外籍外籍wài jí人员人員rén yuánlái中国中國Zhōngguóruòzài北京北京Běijīng上海上海Shànghǎi广州廣州Guǎngzhōu深圳深圳Shēnzhèn杭州杭州Hángzhōu厦门厦門Xiàmén成都成都Chéngdū西安西安xī’ānděng城市城市chéng shìdejiǔ机场機場jī chǎngguòjìng,24小时小時xiǎo shínèimiǎnqiān查验查驗chá yàn手续手續shǒu xù

除此之外除此之外chú cǐ zhī wàiyǒu简化簡化jiǎn huà签证簽證qiān zhèng延期延期yán qī换发換發huàn fā补发補發bǔ fā流程流程liú chéngwèiduōchūjìngde外籍外籍wài jí人员人員rén yuán提供提供tí gōngzàijìng签证簽證qiān zhèng服务服務fú wù简化簡化jiǎn huà签证簽證qiān zhèng申办申辦shēn bàn材料材料cái liàoděng措施措施cuò shī

这些這些zhè xiē改革改革gǎi gé有助于有助于yǒu zhù yú中国中國Zhōngguó对外开放對外開放duì wài kāi fàng促进促進cù jìngāo质量質量zhì liàng发展發展fā zhǎn满足滿足mǎn zúzhōngwài企业企業qǐ yè人员人員rén yuándexīn需求需求xū qiú

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *