The last birthday

最后的生日最後的生日

3134

今天今天jīn tiānshìde生日生日shēng rì早上早上zǎo shàngshōudàoshùhuāhuādiànde工作工作gōng zuò人员人員rén yuángěihuāde时候時候shí hòuhěn难过難過nán guòdeshuō:“zhèshìníndehuāzhùnín生日生日shēng rì快乐快樂kuài lègǎndàohěn遗憾遺憾yí hàn希望希望xī wàng剩下剩下shèng xiàde日子日子rì zidōu开心開心kāi xīn。”

觉得覺得jué dezhèrénhěn奇怪奇怪qí guài为什么爲什麽wèi shén megǎndào遗憾遺憾yí hàn为什么爲什麽wèi shén mekàn起来起來qǐ láihěn难过難過nán guò

lehuā以后以後yǐ hòu打开打開dǎkāimiànde卡片卡片kǎ piàn发现發現fā xiànzhèshìde朋友朋友péng yǒumensònggěide卡片卡片kǎ piànshàngxiězhezhù我们我們wǒ menzuì亲爱親愛qīn àide朋友朋友péng yǒu最后最後zuì hòude生日生日shēng rì快乐快樂kuài lè

zhè时候時候shí hòucáixiǎng起来起來qǐ lái星期星期xīng qī以前以前yǐ qián告诉告訴gào sù朋友朋友péng yǒumencóng今年今年jīn nián开始開始kāi shǐ不再不再bù zài庆祝慶祝qìng zhù生日生日shēng rìle大家大家dà jiā以后以後yǐ hòu不要不要bù yàosòng礼物禮物lǐ wùle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *