The Hazards of Aspartame

阿斯巴甜的危害 阿斯巴甜的危害

5144

最近最近zuì jìn世界卫生组织世界衛生組織shì jiè wèi shēng zǔ zhī正式正式zhèng shì宣布宣布xuān bù阿斯巴甜阿斯巴甜ā sī bā tián可能可能kě néngzhìáide消息消息xiāo xī

阿斯巴甜阿斯巴甜ā sī bā tiánshìzhǒng人工人工rén gōng甜味剂甜味劑tián wèi jìchángyòng食品食品shí pǐn饮料飲料yǐn liàozhōng包括包括bāo kuò减肥减肥jiǎn féi饮料飲料yǐn liào冰淇淋冰淇淋bīng qí lín酸奶酸奶suān nǎi早餐早餐zǎo cān麦片麥片mài piàn牙膏牙膏yá gāoděng报道報道bào dàoměitiān食用食用shí yòngguòduōdetáng产品産品chǎn pǐn可能可能kě néngduì健康健康jiàn kāng造成造成zào chéng负面負面fù miàn影响影響yǐng xiǎng研究研究yán jiū表明表明biǎo míng过度過度guò dù食用食用shí yòng人工人工rén gōng甜味剂甜味劑tián wèi jì可能可能kě nénghuìràng癌症癌症ái zhèng发生發生fā shēngde风险風險fēng xiǎn增加增加zēng jiā因此因此yīn cǐ世界卫生组织世界衛生組織shì jiè wèi shēng zǔ zhī建议建議jiàn yì人们人們rén menzài日常日常rì cháng饮食飲食yǐn shízhōng减少减少jiǎn shǎo食用食用shí yòngtáng产品産品chǎn pǐnde数量數量shù liàng降低降低jiàng dī潜在潜在qián zàide健康健康jiàn kāng风险風險fēng xiǎn如果如果rú guǒ长期長期cháng qī食用食用shí yòngyào尽量儘量jìn liàng选择選擇xuǎn zé天然天然tiān rán甜味剂甜味劑tián wèi jìér不是不是bù shì人工人工rén gōng甜味剂甜味劑tián wèi jìzhè消息消息xiāo xī提醒提醒tí xǐng人们人們rén menyào谨慎謹慎jǐn shèn对待對待duì dài人工人工rén gōng甜味剂甜味劑tián wèi jìde使用使用shǐ yòngbìng保持保持bǎo chí多样化多樣化duō yàng huà饮食飲食yǐn shí健康健康jiàn kāngde生活生活shēng huó方式方式fāng shì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *