The family of teachers

教师家庭教師家庭

广州廣州Guǎng zhōushìyǒu中学中學zhōng xuéde数学數學shù xué老师老師lǎo shījiào吴晖晖吳輝輝Wú Huīhuī已经已經yǐ jīngdāng老师老師lǎo shī29niánlede爷爷爺爺yé yeshì中国中國Zhōngguó著名著名zhù míngde教育家教育家jiào yù jiāde爸爸爸爸bà ba妈妈媽媽mā madōushì老师老師lǎo shī一生一生yī shēngdōuzàizuò乡村鄉村xiāng cūn教育教育jiào yù老师老師lǎo shīde其他其他qí tā家人家人jiā rénzhōngyǒu三十三十sānshíduōréndōuzàitóngde城市城市chéng shìzuò教育教育jiào yù工作工作gōng zuò自己自己zì jǐde女儿女兒nǚ ér现在現在xiàn zàizàidāng老师老師lǎo shī一家一家yī jiādàiréndōu相信相信xiāng xìn教育教育jiào yùshì伟大偉大wěi dàde事业事業shì yèzhèshì他们他們tā men一生一生yī shēngde追求追求zhuī qiú

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.