The failure of the movie “Mulan” in China

电影《花木兰》在中国的失败電影《花木蘭》在中國的失敗

迪士尼迪士尼dí shì níduì耗资耗資hào zī2亿美元美元měi yuándezhēnrén翻拍翻拍fān pāibǎn花木兰花木蘭huā mù lán寄予寄予jì yǔ厚望厚望hòu wàng希望希望xī wàngzhèshì终于終于zhōng yúnéngzài世界世界shì jièèr电影電影diàn yǐng市场市場shì chǎng中国中國zhōng guóde电影電影diàn yǐng观众觀衆guān zhòngzhōng引起引起yǐn qǐ文化文化wén huà共鸣共鳴gòng míngde大片大片dà piàn

dàn电影電影diàn yǐng上映上映shàng yìnghòu中国中國zhōng guó电影電影diàn yǐng观众觀衆guān zhòngquè抱怨连天抱怨連天bào yuàn lián tiān

他们他們tā men极力極力jí lì试图試圖shì tú迎合迎合yíng hé中国中國zhōng guóquèyòuwèinéng弄清弄清nòng qīng历史歷史lì shǐ事实事實shì shí他们他們tā menjiāng木兰木蘭mù lán过度過度guò dù西方化西方化xī fāng huà然而然而rán éryòu落入落入luò rù西方西方xī fāngyǎnde东方東方dōng fāng刻板刻板kè bǎn印象印象yìn xiàng基本基本jī běnshì东方東方dōng fāng元素元素yuán sùde杂烩雜燴zá huì他们他們tā menqǐngláile有名有名yǒu míngde华裔華裔huá yì演员演員yǎn yuánquèràng他们他們tā menshuō英语英語yīng yǔ台词臺詞tái cízài中国中國zhōng guó背景背景bèi jǐngzhōngràngrén感觉感覺gǎn jué错位錯位cuò wèi电影電影diàn yǐngzhōng很多很多hěn duō细节細節xì jié符合符合fú hé历史歷史lì shǐ传说傳說chuán shuōràng很多很多hěn duō观众觀衆guān zhòng不满不滿bù mǎn

尽管儘管jǐn guǎn1500年前年前nián qiánde诗歌詩歌shī gē木兰辞木蘭辭mù lán cízài历史歷史lì shǐshàngbèi不断不斷bù duàn演绎演繹yǎn yì改编改編gǎi biāndàn花木兰花木蘭huā mù lán依然依然yī ránshì中国中國zhōng guó文化文化wén huà想象想像xiǎng xiàngzhōngde中心中心zhōng xīn人物人物rén wùshì中国中國zhōng guó早期早期zǎo qī民族主义民族主義mín zú zhǔ yì女性主义女性主義nǚ xìng zhǔ yìde英雄英雄yīng xióngzài中国中國zhōng guó花木兰花木蘭huā mù lánshì所有所有suǒ yǒuréndōu知道知道zhī dàode故事故事gù shì所以所以suǒ yǐ如果如果rú guǒ改编改編gǎi biānde电影電影diàn yǐngzhǐshìduì中国中國zhōng guó或者或者huò zhě中国中國zhōng guó文化文化wén huàde想象想像xiǎng xiàng那么那麽nà mezhèshì中国中國zhōng guó观众觀衆guān zhòng无法無法wú fǎ接受接受jiē shòude

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.