The distraction factors in office

办公室的分心因素辦公室的分心因素

zài办公室辦公室bàn gōng shì工作工作gōng zuòzuìràngrén分心分心fēn xīnde不是不是bù shì室温室溫shì wēnhuò室外室外shì wàide车辆車輛chē liàng噪音噪音zào yīnérshì我们我們wǒ men自己自己zì jǐ

调研調研diào yán公司公司gōng sījiù办公室辦公室bàn gōng shì设计設計shè jì干扰干擾gān rǎo因素因素yīn sù进行進行jìn xíngle全球全球quán qiú调查調查diào chá访问訪問fǎng wènle5150míngzài企业企業qǐ yè环境環境huán jìngzhōng至少至少zhì shǎo工作工作gōng zuòlesāntiānde员工員工yuán gōng结果結果jié guǒ显示顯示xiǎn shì,76%de受访者受訪者shòu fǎng zhě认为認爲rèn wéi同事同事tóng shìzài办公室辦公室bàn gōng shì大声大聲dà shēngjiǎng电话電話diàn huàhuì造成造成zào chéngzhōnggāohuògāo水平水平shuǐ píngde干扰干擾gān rǎozhèshìshì调查調查diào cházhōng发现發現fā xiàndezuìchángbèi提及提及tí jíde干扰干擾gān rǎoyuán。65%de受访者受訪者shòu fǎng zhě指出指出zhǐ chū同事同事tóng shìzài旁边旁邊páng biān说话說話shuō huàhuìduì工作工作gōng zuò造成造成zào chéng干扰干擾gān rǎo

26%derén认为認爲rèn wéi咖啡咖啡kā fēide声音聲音shēng yīnhuì造成造成zào chéng中度中度zhōng dùzhìgāo水平水平shuǐ píngde干扰干擾gān rǎo,46%derén反映反映fǎn yìng他们他們tā menhuìyīn办公室辦公室bàn gōng shìde宠物寵物chǒng wùér分心分心fēn xīn,53%derén表示表示biǎo shì来访來訪lái fǎngde儿童兒童ér tónghuì造成造成zào chéng中度中度zhōng dùzhìgāo水平水平shuǐ píngde干扰干擾gān rǎo越来越越來越yuè lái yuèduōrén开始開始kāi shǐ抵制抵制dǐ zhì开放開放kāi fàngshì办公室辦公室bàn gōng shìde方案方案fāng àn研究研究yán jiū发现發現fā xiàn开放開放kāi fàngshì办公室辦公室bàn gōng shì导致導致dǎo zhìmiànduìmiàn合作合作hé zuò减少减少jiǎn shǎo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜ降低降低jiàng dī尤其尤其yóu qíshì那些那些nà xiē从事從事cóng shì创意創意chuàng yì工作工作gōng zuòderén不过不過bù guò工作工作gōng zuòshí受到受到shòu dào干扰干擾gān rǎo不是不是bù shì开放開放kāi fàngshì办公室辦公室bàn gōng shìcái存在存在cún zàide问题問題wèn tí调查調查diào cházhōngzhǐyǒu61%derénchēngzài开放開放kāi fàngshì办公室辦公室bàn gōng shì工作工作gōng zuòdàn所有所有suǒ yǒu受访者受訪者shòu fǎng zhězhōngyǒu0.98表示表示biǎo shì自己自己zì jǐzài工作工作gōng zuòshí受到受到shòu dàole干扰干擾gān rǎo

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Wong_advisor says

    I am missing two characters in the last sentence “中有0.98 XX 表示自己….”

Leave A Reply