The dispute between southerners and northerners

南北之争南北之爭

可能可能kě néng经常經常jīng chángtīng中国中國zhōng guórén介绍介紹jiè shào自己自己zì jǐshì南方南方nán fāngrén或者或者huò zhě北方北方běi fāngrénzài生活生活shēng huózhōng中国中國Zhōngguóde南方南方nán fāng北方北方běi fāngyǒushǎo不同不同bù tóng比如比如bǐ rú南方南方nán fāngrén大多数大多數dà duō shù喜欢喜歡xǐ huānchītiánde东西東西dōng xi所以所以suǒ yǐ豆腐脑豆腐腦dòu fǔ nǎozài南方南方nán fāngshìtiánde西红柿西紅柿xī hóng shìchǎodànhuìfàngdiǎntáng但是但是dàn shìzhèliǎngzhǒngchīde东西東西dōng xizài北方北方běi fāngdōushìxiándedàn有意思有意思yǒu yìsideshìchī粽子粽子zòng zide时候時候shí hòu南方南方nán fāngrén喜欢喜歡xǐ huānchīxián粽子粽子zòng zi北方北方běi fāngrénquè喜欢喜歡xǐ huānyǒu枣子棗子zǎo zijiātángdetián粽子粽子zòng zi如果如果rú guǒdào中国中國Zhōngguólái一定一定yī dìngyàoshìshì南方南方nán fāng北方北方běi fāng不同不同bù tóngde味道味道wèi dào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.