“The Chinese” in Germany

德国的“中国人”德國的“中國人”

德国德國Déguóyǒu漂亮漂亮piào liàngdexiǎozhènxiǎozhènshàngyǒu6000duōréncóng孩子孩子hái zidào大人大人dà réndōushì欧洲歐洲ōu zhōurénde样子樣子yàng zi但是但是dàn shì他们他們tā menquèshuō自己自己zì jǐshì中国人中國人Zhōngguó rén自己自己zì jǐdexiǎozhènshì中国人中國人Zhōngguó rénde王国王國wáng guó甚至甚至shèn zhì汉语漢語hàn yǔ作为作爲zuò wéixiǎozhènde官方官方guān fāng语言語言yǔ yánměinián中国中國Zhōngguó春节春節chūn jié这里這裏zhè lǐdōuhuìyǒu热闹熱鬧rè nàode中国中國Zhōngguó狂欢节狂歡節kuáng huān jié大人大人dà rén孩子孩子hái zidōu认真認真rèn zhēnde庆祝慶祝qìng zhù据说據說jù shuōzhèshì因为因爲yīn wèi几百幾百jǐ bǎiniánqián这里這裏zhè lǐderénjiù开始開始kāi shǐ中国人中國人Zhōngguó rén做生意做生意zuò shēng yì慢慢慢慢màn màn喜欢喜歡xǐ huānshàngle中国中國Zhōngguó文化文化wén huàjiù开始開始kāi shǐguò中国中國Zhōngguó狂欢节狂歡節kuáng huān jiéle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.