The Autumn in China

中国的秋天中國的秋天

中国中國zhōng guó位于位于wèi yúběi半球半球bàn qiú亚热带亞熱帶yà rè dài地区地區dì qū夏天夏天xià tiān以后以後yǐ hòu连续連續lián xùtiān平均平均píng jūn气温氣溫qì wēnzài22℃以下以下yǐ xiàshíjiù进入進入jìn rùle秋天秋天qiū tiān低于低于dī yú10℃shí秋天秋天qiū tiān结束結束jié shùàn节气節氣jié qì秋天秋天qiū tiāncóng立秋立秋lì qiū开始開始kāi shǐdào立冬立冬lì dōng结束結束jié shù中国中國zhōng guóde东北東北dōng běi地区地區dì qūshì秋天秋天qiū tiānláidezuìzǎode地方地方dì fāng气温氣溫qì wēn渐渐漸漸jiàn jiàn下降下降xià jiàng树叶樹葉shù yè开始開始kāi shǐbiàn白天白天bái tiānbiànduǎn夜晚夜晚yè wǎnbiàncháng中国中國zhōng guóde秋天秋天qiū tiān特别特別tè biéshì北方北方běi fāng比较比較bǐ jiào干燥乾燥gān zào所以所以suǒ yǐ应该應該yīng gāiduōchī蔬菜蔬菜shū cài水果水果shuǐ guǒ增加增加zēng jiā运动運動yùn dòngliàng注意注意zhù yì不要不要bù yào感冒感冒gǎn mào如果如果rú guǒxiǎnglái中国中國zhōng guó旅游旅游lǚ yóu秋天秋天qiū tiānshì非常非常fēi cháng合适合適hé shìde季节季節jì jié不管不管bù guǎnshì北方北方běi fāng还是還是hái shì南方南方nán fāngdōuyǒuhěnměide秋天秋天qiū tiānde风景風景fēng jǐng气温氣溫qì wēnhěn舒服舒服shū fu

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.