Ten fruits

十个水果十個水果

妈妈媽媽mā māwèn儿子兒子ér zi儿子兒子ér zi如果如果rú guǒyǒushí水果水果shuǐ guǒchīle那么那麽nà meháiyǒu水果水果shuǐ guǒ

儿子兒子ér zishuōshí

妈妈媽媽mā māshuōduì为什么爲什麽wèi shén meshìshí

儿子兒子ér zishuō因为因爲yīn wèi水果水果shuǐ guǒzàide肚子肚子dù zi里面裏面lǐ miànháiyǒuliùzài外面外面wài miànjiāliù等于等于děng yúshíduìma

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply