Shopping at the mall

逛商场逛商場

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīzhèxīn商场商場shāng chǎng我们我們wǒ men大学大學dà xué旁边旁邊páng biāndeduōle

铃美鈴美Língměi我们我們wǒ menlái看看看看kàn kànzhuāngdiànzàilóu

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī看看看看kàn kàncéngshì超市超市chāo shìháiyǒu奶茶奶茶nǎi chá小吃小吃xiǎo chīdiànlóushì化妆品化妝品huà zhuāng pǐn珠宝珠寶zhū bǎoháiyǒujiāyòng电器電器diàn qì电子電子diàn zi产品産品chǎn pǐnèrlóushìtóngzhuāng家居家居jiā jū用品用品yòng pǐnsānlóushìzhuānglóushìnánzhuānglóushì运动運動yùn dòng户外戶外hù wài用品用品yòng pǐnliùlóushì电影院電影院diàn yǐng yuàn餐厅餐廳cān tīngzhuāngzàisānlóu我们我們wǒ mensānlóuba

铃美鈴美Língměiyàoyàoxiānmǎibēi奶茶奶茶nǎi chá我们我們wǒ men可以可以kě yǐbiānbiānguàngmǎihǎolejiùliùlóuchī晚饭晚飯wǎn fàn

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī可以可以kě yǐa现在現在xiàn zàicáisāndiǎn商场商場shāng chǎngshídiǎnbànguānmén我们我們wǒ men可以可以kě yǐ慢慢慢慢màn mànguàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *