Saiweng lost his horse

塞翁失马塞翁失馬

古代古代gǔ dài战国戰國zhàn guóde时候時候shí hòuzài北部北部běi bùde城市城市chéng shìzhùzhe老人老人lǎo rén名字名字míng zìjiào塞翁塞翁sài wēng塞翁塞翁sài wēngyǎngle许多許多xǔ duōtiāndeqúnzhōngyǒu不见不見bù jiànle邻居鄰居lín jūmen听说聽說tīng shuōzhèjiànshìdōulái安慰安慰ān wèiquàn不要不要bù yàotài着急著急zháo jí年龄年齡nián língleduō注意注意zhù yì身体身體shēn tǐ塞翁塞翁sài wēngxiàolexiàoshuōdiūle损失損失sǔn shī可能可能kě nénghuìdàilái什么什麼shén me福气福氣fú qìne

邻居鄰居lín jūtīngle塞翁塞翁sài wēngdehuà心里心裡xīn lǐ觉得覺得jué dehěn好笑好笑hǎo xiàodiūle明明明明míng míngshìjiànhuàishìquè认为認為rèn wéi也许也許yě xǔshìhǎoshì显然顯然xiǎn ránshì安慰安慰ān wèi自己自己zì jǐ而已而已ér yǐguòletiān不见不見bù jiànde不仅不僅bù jǐn自动自動zì dònghuílejiāháidàihuíhǎo

邻居鄰居lín jū听说聽說tīng shuō以后以後yǐ hòuduì塞翁塞翁sài wēng非常非常fēi cháng佩服佩服pèi fúxiàng塞翁塞翁sài wēngshuō还是還是hái shìnínyǒu远见遠見yuǎn jiàn不仅不僅bù jǐn没有沒有méi yǒudiūháidàihuíhǎozhēnshì福气福氣fú qì

塞翁塞翁sài wēng反而反而fǎn ér一点一點yī diǎndōu高兴高興gāo xìng白白白白bái báilehǎo一定一定yī dìngshì什么什麼shén me福气福氣fú qì也许也許yě xǔhuìyǒu什么什麼shén me麻烦麻煩má fán

邻居鄰居lín jūmen以为以為yǐ wéishì故意故意gù yì这么這麼zhè meshuō心里心裡xīn lǐ明明明明míng mínghěn高兴高興gāo xìng但是但是dàn shìshuō出来出來chū lái

塞翁塞翁sài wēngzhǐyǒu儿子兒子ér zi非常非常fēi cháng喜欢喜歡xǐ huān发现發現fā xiàndài回来回來huí láideshì非常非常fēi chánghǎodeměitiāndōuchūménxīnhěn骄傲驕傲jiāo ào。 

tiān有些有些yǒu xiētài高兴高興gāo xìngle小心小心xiǎo xīncóngbèishàngshuāi下来下來xià láituǐduànle邻居鄰居lín jū听说聽說tīng shuōdōulái慰问慰問wèi wèn

塞翁塞翁sài wēngshuō没关系沒關係méi guān xìtuǐshuāiduànledànméi或许或許huò xǔshì福气福氣fú qìne邻居鄰居lín jūmen觉得覺得jué deyòuzàiluàn说话說話shuō huà他们他們tā menxiǎngchūshuāiduàntuǐhuìdàilái什么什麼shén me福气福氣fú qì

不久不久bù jiǔ以后以後yǐ hòu战争戰爭zhàn zhēng开始開始kāi shǐle年轻年輕nián qīngréndōubèi要求要求yāo qiú加入加入jiā rù军队軍隊jūn duì塞翁塞翁sài wēngde儿子兒子ér zi因为因為yīn wèishuāiduànletuǐnéng加入加入jiā rù后来後來hòu lái参加參加cān jiā军队軍隊jūn duìde年轻年輕nián qīngréndōu因为因為yīn wèi战争戰爭zhàn zhēngle只有只有zhǐ yǒu塞翁塞翁sài wēngde儿子兒子ér ziháihuózhe

后来後來hòu lái人们人們rén menyòng塞翁失马塞翁失馬sài wēng shī mǎzhè成语成語chéng yǔlái形容形容xíng róng有时候有時候yǒu shí hòu虽然雖然suī rán受到受到shòu dàole损失損失sǔn shī一定一定yī dìngshìhuàishìyǒu可能可能kě nénghuì得到得到dé dào好处好處hǎo chùyònglái形容形容xíng rónghuàishì有时候有時候yǒu shí hòuhuì变成變成biàn chénghǎoshì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.