Running in winter

冬天跑步冬天跑步

跑步跑步pǎo bùshìzuì简单簡單jiǎn dānzuì常见常見cháng jiànde运动運動yùn dòng方式方式fāng shì好处好處hǎo chù很多很多hěn duō比如比如bǐ rú可以可以kě yǐ增强增強zēng qiáng人体人體rén tǐ免疫免疫miǎn yì系统系統xì tǒng降低降低jiàng dīhuàn感冒感冒gǎn màode风险風險fēng xiǎn即使即使jí shǐshì冬天冬天dōng tiānyǒu很多很多hěn duōrénhuìzài户外戶外hù wài跑步跑步pǎo bù但是但是dàn shìyǒu一些一些yī xiē问题問題wèn tí需要需要xū yào注意注意zhù yì

不能不能bù néng穿穿chuāndetàiduō否则否則fǒu zéhuì影响影響yǐng xiǎng身体身體shēn tǐde灵活性靈活性líng huó xìng但是但是dàn shìyào注意注意zhù yì保护保護bǎo hùtóu耳朵耳朵ěr duǒděng部位部位bù wèi不要不要bù yào着凉著涼zháo liáng

èr冬天冬天dōng tiān跑步跑步pǎo bùqián一定一定yī dìngyào进行進行jìn xíng热身熱身rè shēn不要不要bù yàocóng安静安靜ān jìngde状态狀態zhuàng tài突然突然tū rán开始開始kāi shǐ剧烈劇烈jù liè运动運動yùn dòng

sāngāng开始開始kāi shǐde时候時候shí hòu应该應該yīng gāi慢跑慢跑màn pǎoràng身体身體shēn tǐ温度溫度wēn dù上升上升shàng shēngzài慢慢慢慢màn màn加速加速jiā sù这样這樣zhè yàng可以可以kě yǐ保护保護bǎo hù身体身體shēn tǐ受伤受傷shòu shāng

zài户外戶外hù wài跑步跑步pǎo bùshípǎowán不要不要bù yào马上馬上mǎ shàngtíng下来下來xià lái尽量儘量jìn liàngràng身体身體shēn tǐ持续持續chí xù保持保持bǎo chíjiàode体温體溫tǐ wēnhuídào室内室內shì nèi以后以後yǐ hòuzài休息休息xiū xī

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply