Return Computer

还电脑還電腦

最近最近zuì jìn深圳深圳shēn zhènde停车场停車場tíng chē chǎng车主車主chē zhǔzàitíngchēhòu忘记忘記wàng jìsuǒchēmén结果結果jié guǒfàngzàichēhòuzuò电脑電腦diàn nǎobāodehěnduō现金現金xiàn jīnbèitōule车主車主chē zhǔhuídàochēshàng发现發現fā xiàn以后以後yǐ hòujiù报警報警bào jǐngle警察警察jǐng chá通过通過tōng guò停车场停車場tíng chē chǎngde视频視頻shì pín发现發現fā xiànletōu东西東西dōng xīde小偷小偷xiǎo tōu打开打開dǎ kāichēmén车主車主chē zhǔde电脑電腦diàn nǎobāozǒule但是但是dàn shì车主車主chē zhǔshuōzhǐyǒu现金現金xiàn jīnbèitōule电脑電腦diàn nǎobāoháizàichēzhèràng警察警察jǐng cháhěn惊讶驚訝jīng yà他们他們tā menyòu继续繼續jì xùkàn视频視頻shì pín发现發現fā xiànduō小时小時xiǎo shí以后以後yǐ hòu小偷小偷xiǎo tōuhuídàolezhèliàngchē旁边旁邊páng biān电脑電腦diàn nǎobāofànghuíle警察警察jǐng cházhuādào小偷小偷xiǎo tōu以后以後yǐ hòuwèn为什么爲什麽wèi shén mecái知道知道zhī dào小偷小偷xiǎo tōu担心擔心dān xīn电脑電腦diàn nǎo可能可能kě néngyǒu重要重要zhòng yàode资料資料zī liào如果如果rú guǒ电脑電腦diàn nǎojiànle车主車主chē zhǔ肯定肯定kěn dìnghěn着急著急zháo jíjiùzǒule现金現金xiàn jīn电脑電腦diàn nǎo手机手機shǒu jī一些一些yī xiē重要重要zhòng yàode证件證件zhèng jiànfànghuílechē

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.