Qingdao Beer Festival

青岛啤酒节青島啤酒節

青岛青島qīng dǎo啤酒啤酒pí jiǔshì中国中國zhōng guóhěn有名有名yǒu míngde啤酒啤酒pí jiǔzài青岛青島qīng dǎo除了除了chú le春节春節chūn jié中秋节中秋節zhōng qiū jiéděng传统傳統chuán tǒng节日節日jié rì以外以外yǐ wài啤酒啤酒pí jiǔjiéshìhěn重要重要zhòng yàode节日節日jié rì并且幷且bìng qiě越来越越來越yuè lái yuè有名有名yǒu míngzhè啤酒啤酒pí jiǔjié开始開始kāi shǐ1991niánměinián8yuèdeèr周末周末zhōu mò开幕開幕kāi mù一共一共yī gòng16tiānzài啤酒啤酒pí jiǔjiéshàng除了除了chú le青岛青島qīng dǎo啤酒啤酒pí jiǔhái可以可以kě yǐdào世界世界shì jièshàngtóng地方地方dì fāngde啤酒啤酒pí jiǔ街道街道jiē dàoliǎngbiānyǒuzhǒng活动活動huó dòng非常非常fēi cháng精彩精彩jīng cǎi有意思有意思yǒu yì sixiǎngxiǎnglái了解瞭解liǎo jiě一下一下yī xià啤酒啤酒pí jiǔ文化文化wén huàkuàilái参加參加cān jiāba

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.