Pretend to go to work

假装上班假裝上班

jìnnián公司公司gōng sī不断不斷bù duàn裁员裁員cái yuánxiǎo公司公司gōng sī生存生存shēng cún艰难艱難jiān nán失业失業shī yèderén越来越越來越yuè lái yuèduō很多很多hěn duōrényǒu工作工作gōng zuòde时候時候shí hòudōuxiǎngtǎngpíng提前提前tí qián退休退休tuì xiū但是但是dàn shìdāng真的真的zhēn de失业失業shī yèshí他们他們tā menyòu开始開始kāi shǐ假装假裝jiǎ zhuāng上班上班shàng bānle

对于對于duì yú他们他們tā men来说來說lái shuō失业失業shī yègèngnándeshì告诉告訴gào sù家人家人jiā rén自己自己zì jǐ失业失業shī yèle

假装假裝jiǎ zhuāng上班上班shàng bānzuì直接直接zhí jiēde原因原因yuán yīnshì来自來自lái zì家人家人jiā rénde压力壓力yā lì如果如果rú guǒháiméi结婚結婚jié hūn需要需要xū yào隐瞒隱瞞yǐn mánde对象對象duì xiàng主要主要zhǔ yàoshì父母父母fù mǔ对于對于duì yú父母父母fù mǔ来说來說lái shuō本来本來běn lái平常平常píng chángde事情事情shì qíng可能可能kě nénghuìràng他们他們tā men胡思乱想胡思亂想hú sī luàn xiǎng寝食难安寢食難安qǐn shí nán ānér如果如果rú guǒ已经已經yǐ jīng结婚結婚jié hūnle需要需要xū yào隐瞒隱瞞yǐn mánde对象對象duì xiàng可能可能kě néngháiyào加上加上jiā shàng自己自己zì jǐde爱人愛人ài rén孩子孩子hái zi甚至甚至shèn zhì爱人愛人ài rénde父母父母fù mǔ除此之外除此之外chú cǐ zhī wàiháiyào应付應付yìng fù亲戚親戚qīn qī邻居鄰居lín jūděngrén总之總之zǒng zhī如果如果rú guǒ失业失業shī yède痛苦痛苦tòng kǔ分享分享fēn xiǎng出去出去chū qùzhǐhuì得到得到dé dào更多更多gèng duōde痛苦痛苦tòng kǔ所以所以suǒ yǐ很多很多hěn duōrén选择選擇xuǎn zéle隐瞒隱瞞yǐn mán失业失業shī yède事实事實shì shí假装假裝jiǎ zhuāng上班上班shàng bān

假装假裝jiǎ zhuāng上班上班shàng bān不仅不僅bù jǐn考验考驗kǎo yàn心态心態xīn tàihái考验考驗kǎo yàn演技演技yǎn jì如果如果rú guǒshì独自獨自dú zìzàiwài生活生活shēng huójiù需要需要xū yào应对應對yìng duì电话電話diàn huàhuò视频視頻shì pín如果如果rú guǒshìgēn家人家人jiā rén一起一起yī qǐzhù隐瞒隱瞞yǐn mánde难度難度nán dùjiùgènggāole不但不但bù dàn需要需要xū yàocháng时间時間shí jiān撒谎撒謊sā huǎnghái需要需要xū yào扮演扮演bàn yǎn自己自己zì jǐ上班上班shàng bānshí早出晚归早出晚歸zǎo chū wǎn guīde生活生活shēng huó状态狀態zhuàng tài

这些這些zhè xiē假装假裝jiǎ zhuāng上班上班shàng bānde人们人們rén men一般一般yī bānhuì出现出現chū xiànzài公共公共gōng gòng图书馆圖書館tú shū guǎn付费付費fù fèi自习室自習室zì xí shì咖啡馆咖啡館kā fēi guǎn快餐店快餐店kuài cān diàn公园公園gōng yuánděng地方地方dì fāng安静安靜ān jìngde度过度過dù guòzhěngtiānyǒuchēderénhuìměitiānkāichēchūménzhǎo地方地方dì fāngtíngchē然后然後rán hòuzàichēshàngwán手机手機shǒu jī或者或者huò zhě睡觉睡覺shuì jiàodàole下班下班xià bān时间時間shí jiānzài按时按時àn shíhuíjiā

虽然雖然suī ránkàn起来起來qǐ láihěn绝望絕望jué wàng但是但是dàn shì他们他們tā men大部分大部分dà bù fèndōu还是還是hái shìhuì积极積極jī jí解决解决jiě jué问题問題wèn tí有的有的yǒu derén重新重新chóng xīn求职求職qiú zhí有的有的yǒu derén准备準備zhǔn bèi考试考試kǎo shì有的有的yǒu derénhuàn行业行業háng yè有的有的yǒu derénhuàn城市城市chéng shì……无论如何無論如何wú lùn rú hézǒnghuì结束結束jié shù假装假裝jiǎ zhuāng上班上班shàng bānde日子日子rì zi重新重新chóng xīn开始開始kāi shǐ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *