Prepare for travel

准备旅游準備旅游

xiàyuèxiǎng旅游旅遊lǚ yóu但是但是dàn shìháiméixiǎnghǎo哪儿哪兒nǎ ér朋友朋友péng yǒu觉得覺得jué de北方北方běi fāng好玩好玩hǎo wán但是但是dàn shìxiàyuè北方北方běi fāngtàilěngle南方南方nán fānghǎo一些一些yī xiēlěng旅游旅遊lǚ yóude时候時候shí hòu水果水果shuǐ guǒ面包麵包miàn bāo手机手機shǒu jī电脑電腦diàn nǎo地图地圖dì túdōuxiǎngdài朋友朋友péng yǒushuō应该應該yīng gāishǎodài一些一些yī xiē东西東西dōng xī因为因為yīn wèizhèshì旅游旅遊lǚ yóu不是不是bù shì搬家搬家bān jiā但是但是dàn shì还是還是hái shìxiǎngduōdài一些一些yī xiē衣服衣服yī fú这样這樣zhè yàngměitiāndōu可以可以kě yǐ穿穿chuān漂亮漂亮piào liàngde衣服衣服yī fú照相照相zhào xiàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.