Please Apologize for Your Compliment

请为你的夸奖道歉請為你的誇獎道歉

yǒu朋友朋友péng you教授教授jiào shòujiāzhōng做客做客zuò kè教授教授jiào shòuyǒusuìdexiǎo女儿女兒nǚ érzhǎngde非常非常fēi cháng漂亮漂亮piào liang朋友朋友péng youduìxiǎo女孩女孩nǚ háishuō:”zhǎngdezhēn漂亮漂亮piào liang。”bìngdàide礼物禮物lǐ wùgěilexiǎo女孩女孩nǚ háiyǒu礼貌禮貌lǐ màode微笑微笑wēi xiàozheshuō:”谢谢謝謝xiè xiè。”教授教授jiào shòuděng女儿女兒nǚ ér离开離開lí kāihòuhěn严肃嚴肅yán sùdeduì朋友朋友péng youshuō:”qǐngwèi刚才剛才gāng cáide夸奖誇獎kuā jiǎng道歉道歉dào qiàn。”

朋友朋友péng you感到感到gǎn dàohěn吃惊吃驚chī jīng但是但是dàn shì教授教授jiào shòu继续繼續jì xùshuō:”kuā孩子孩子hái zi漂亮漂亮piào liang孩子孩子hái zihěn可能可能kě nénghuì天生天生tiān shēngde美丽美麗měi lì看成看成kàn chéngshì值得值得zhí dé骄傲驕傲jiāo àode资本資本zī běnzhèshìzhǒng错误錯誤cuò wùde引导引導yǐn dǎo不过不過bù guòháiyǒu机会機會jī huì弥补彌補mí bǔ可以可以kě yǐ夸奖誇獎kuā jiǎngde微笑微笑wēi xiàoyǒu礼貌禮貌lǐ màozhèshì自己自己zì jǐ努力努力nǔ lìde结果結果jié guǒ。”后来後來hòu lái朋友朋友péng youjiùhěn正式正式zhèng shìdexiàng教授教授jiào shòudexiǎo女儿女兒nǚ ér道了歉道了歉dào le qiàn同时同時tóng shí表扬表揚biǎo yánglede礼貌禮貌lǐ mào

duì孩子孩子hái zi容貌容貌róng màode夸奖誇獎kuā jiǎng需要需要xū yào谨慎謹慎jǐn shèn因为因為yīn wèicóng他们他們tā men成长成長chéng zhǎngde角度角度jiǎo dùláishuōduì他们他們tā men良好良好liáng hǎo行为行為xíng wéide夸奖誇獎kuā jiǎng更加更加gèng jiā重要重要zhòng yào

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply