Outfit Color for Job Interview

求职面试的着装颜色选择求職面試的著裝顏色選擇

选择選擇xuǎn zéde着装著裝zhuó zhuāng可以可以kě yǐ透露透露tòu lùde很多很多hěn duō信息信息xìn xīduì自己自己zì jǐde看法看法kàn fǎ那么那麼nà mezài非常非常fēi cháng重要重要zhòng yàode求职求職qiú zhí面试面試miàn shìzhōng应该應該yīng gāi穿穿chuān什么什麼shén me颜色顏色yán sède衣服衣服yī fucáinénggěi别人別人bié ren留下留下liú xiàhǎode印象印象yìn xiàngne

xiàng调查調查diào chá结果結果jié guǒ显示顯示xiǎn shì蓝色藍色lán sè黑色黑色hēi sèshì求职求職qiú zhí面试面試miàn shì着装著裝zhuó zhuāngdezuìhǎo选择選擇xuǎn zé黑色黑色hēi sè代表代表dài biǎo领导力領導力lǐng dǎo lì蓝色藍色lán sè传达傳達chuán dáchū信任信任xìn rèn信心信心xìn xīn如果如果rú guǒ穿穿chuān黑色黑色hēi sè或者或者huò zhě蓝色藍色lán sède衣服衣服yī fu参加參加cān jiā面试面試miàn shìgèng可能可能kě néng得到得到dé dàozhèfèn工作工作gōng zuò另外另外lìng wài灰色灰色huī sè棕色棕色zōng sèděng颜色顏色yán sèshì安全安全ān quánde选择選擇xuǎn zé灰色灰色huī sè意味着意味著yì wèi zhe自主自主zì zhǔ自信自信zì xìn独立獨立dú lì思考思考sī kǎo能力能力néng lì棕色棕色zōng sè意味着意味著yì wèi zhe温暖溫暖wēn nuǎn安全安全ān quán可靠可靠kě kào红色紅色hóng sè传达傳達chuán dádeshì热情熱情rè qíng权力權力quán lìdāngxiǎng说服說服shuō fú他人他人tā rénhuògěirén留下留下liú xiàhǎo印象印象yìn xiàngshízuì适合適合shì hé穿穿chuān红色紅色hóng sè绿色綠色lǜ sè黄色黃色huáng sè橙色橙色chéng sèděng亮色亮色liàng sè代表代表dài biǎo创造性創造性chuàng zào xìngdàn一定一定yī dìngnéng赢得贏得yíng dé别人別人bié rende信任信任xìn rèn可能可能kě néng适合適合shì hé面试面試miàn shìde时候時候shí hou穿穿chuān

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply