Once Upon a Bite

风味人间風味人間

kànguò舌尖上的中国舌尖上的中國shé jiān shàng de zhōng guóma如果如果rú guǒ喜欢喜歡xǐ huān一定一定yī dìngyàokàn风味人间風味人間fēng wèi rén jiān》。zhèliǎng纪录片紀錄片jì lù piàndezǒng导演導演dǎo yǎndōushìjiào陈晓卿陳曉卿chén xiǎo qīngde美食家美食家měi shí jiāde美食美食měi shí纪录片紀錄片jì lù piànquándōu得到得到dé dàole广大廣大guǎng dà观众觀衆guān zhòngdehǎopíng最近最近zuì jìn风味人间風味人間fēng wèi rén jiān第二第二dì èrkāilexiǎngkànma

风味風味fēng wèishì什么什麽shén me导演導演dǎo yǎn陈晓卿陳曉卿chén xiǎo qīngshuō严格嚴格yán gédeshuō风味風味fēng wèishìzhǐduì食物食物shí wù味觉味覺wèi jué嗅觉嗅覺xiù jué触觉觸覺chù jué感受感受gǎn shòude总和總和zǒng hé文艺文藝wén yìdeshuō风味風味fēng wèigèngxiàng谜团謎團mí tuángěi我们我們wǒ men带来帶來dài láide欢乐歡樂huān lèràng我们我們wǒ menduìzhè世界世界shì jiè充满充滿chōng mǎn好奇好奇hào qí

风味人间風味人間fēng wèi rén jiānèr节目節目jié mù一共一共yī gòng分别分別fēn bié展现展現zhǎn xiàn不同不同bù tóng文明文明wén míngzài饮食飲食yǐn shí文化文化wén huàshàngde差异差异chā yì节目節目jié mù探访探訪tàn fǎngle全球全球quán qiú25国家國家guó jiā地区地區dì qū拍摄拍攝pāi shèle超过超過chāo guò300zhǒng不同不同bù tóngde美食美食měi shí试图試圖shì tú寻找尋找xún zhǎochū各个各個gè gè美食美食měi shí之间之間zhī jiānde联系聯繫lián xìzhè节目節目jié mùhái加入加入jiā rùle很多很多hěn duōxīnde技术技術jì shù手段手段shǒu duàn加入加入jiā rùle显微顯微xiǎn wēi摄影攝影shè yǐng希望希望xī wàng通过通過tōng guò技术技術jì shùràng大家大家dà jiākàndào不同不同bù tóng风味風味fēng wèi背后背後bèi hòude秘密秘密mì mì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.