Office workers who are afraid of physical examination

害怕体检的职场人害怕體檢的職場人

5140

měidàosuìniánchū大家大家dà jiājiùhuì开始開始kāi shǐchújiùyíngxīnwèixīndenián制定制定zhì dìng计划計劃jì huàxiàxīndeFlag。很多很多hěn duōréndōu希望希望xī wàng自己自己zì jǐnéngzǎoshuìzǎo注意注意zhù yì身体身體shēn tǐ”,今年今年jīn nián例外例外lì wài

但是但是dàn shì调查調查diào chá显示顯示xiǎn shì超过超過chāo guòchéngde职场職場zhí chǎngrén表示表示biǎo shì没有沒有méi yǒu定时定時dìng shí体检體檢tǐ jiǎnde习惯習慣xí guàn

cóng年龄年齡nián língkàn职场職場zhí chǎngrénzhōng至少至少zhì shǎoliǎngnián没有沒有méi yǒu体检體檢tǐ jiǎnderén达到達到dá dàolesānchéng;15%de75hòu已经已經yǐ jīng超过超過chāo guònián以上以上yǐ shàng没有沒有méi yǒu体检體檢tǐ jiǎnguò;95hòu90hòu分别分別fēn biézhǐyǒu11.86%8.11%derén定时定時dìng shí体检體檢tǐ jiǎn

cóng性别性別xìng biékàn女性女性nǚ xìnghuì定时定時dìng shí体检體檢tǐ jiǎnde比例比例bǐ lìwéi61.8%,男性男性nán xìngwéi52.17%,相差相差xiāng chāle将近將近jiāng jìnshí百分点百分點bǎi fēn diǎnzài体检體檢tǐ jiǎnzhèjiànshìshàng男性男性nán xìng应该應該yīng gāixiàng女性女性nǚ xìngduō学习學習xué xí

cóng职业職業zhí yèkàn不同不同bù tóng职业職業zhí yède体检體檢tǐ jiǎn习惯習慣xí guàn差异差异chā yìhěn过去過去guò qùniánzhōngjiǔchéngde国企國企guó qǐ银行銀行yín háng事业单位事業單位shì yè dān wèi员工員工yuán gōng参加參加cān jiāguò体检體檢tǐ jiǎn政府政府zhèng fǔ公务员公務員gōng wù yuánde体检體檢tǐ jiǎn比例比例bǐ lì达到達到dá dàolechéng但是但是dàn shìzài互联网互聯網hù lián wǎng从业者從業者cóng yè zhězhōng超过超過chāo guòchéngderén已经已經yǐ jīngnián以上以上yǐ shàng没有沒有méi yǒu参加參加cān jiā体检體檢tǐ jiǎnleér人们人們rén men通常通常tōng cháng认为認爲rèn wéi时间時間shí jiāngèng灵活靈活líng huóde自由职业者自由職業者zì yóu zhí yè zhěmenzài超过超過chāo guòniánméi体检體檢tǐ jiǎnguòderénzhōng占比占比zhàn bǐ达到達到dá dàole21.05%。

事实上事實上shì shí shàng按时按時àn shí体检體檢tǐ jiǎnde原因原因yuán yīnzhōng大家大家dà jiā提到提到tí dàozuìduōdeshìméi感觉感覺gǎn jué舒服舒服shū fú害怕害怕hài pà体检體檢tǐ jiǎn舍不得捨不得shě bù déhuāqián。66.67%de互联网互聯網hù lián wǎng从业者從業者cóng yè zhědōu因为因爲yīn wèi害怕害怕hài pàér选择選擇xuǎn zéle参加參加cān jiā体检體檢tǐ jiǎn方面方面fāng miàngāojiǔchéngderéndōu明白明白míng bái可以可以kě yǐ讳疾忌医諱疾忌醫huì jí jì yīyǒu问题問題wèn tíjiù应该應該yīng gāizǎo发现發現fā xiànzǎo治疗治療zhì liáode道理道理dào lǐlìng方面方面fāng miàn他们他們tā menyòudōu行动行動xíng dòng

职场職場zhí chǎngrén体检體檢tǐ jiǎn除了除了chú le以上以上yǐ shàng原因原因yuán yīn体检體檢tǐ jiǎn机构機構jī gòude体验體驗tǐ yànchàshì影响影響yǐng xiǎng因素因素yīn sù比如比如bǐ rúměi体检體檢tǐ jiǎndōu需要需要xū yào排队排隊pái duìhěncháng时间時間shí jiān担心擔心dān xīn隐私隱私yǐn sī问题問題wèn tí检查檢查jiǎn cháshíde紧张緊張jǐn zhāng疼痛疼痛téng tòngděng因为因爲yīn wèi生理生理shēng lǐ差异差异chā yì女性女性nǚ xìng体检體檢tǐ jiǎnshíde不适不適bù shìgǎn通常通常tōng cháng男性男性nán xìng更多更多gèng duō最后最後zuì hòu还是還是hái shì需要需要xū yào提醒提醒tí xǐng大家大家dà jiāxiǎng拥有擁有yōng yǒu健康健康jiàn kāngde身体身體shēn tǐ需要需要xū yào长期長期cháng qī坚持堅持jiān chí平时平時píng shí注意注意zhù yì按时按時àn shí体检體檢tǐ jiǎnshì不能不能bù néng逃避逃避táo bìde不论不論bù lùnshì什么什麽shén me年龄年齡nián líng职业職業zhí yè性别性別xìng bié希望希望xī wàngxīndenián身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāng努力努力nǔ lì实现實現shí xiàn自己自己zì jǐdexīnnián计划計劃jì huàba

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

  1. I have tried to learn chinies pinyin for the last one and a half years but this type of learning method is new for me its have an amazing future even if it is still difficult for me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *