North-South differences in China

中国的南北差异中國的南北差异

我们我們wǒ men知道知道zhī dào中国中國zhōng guóhěn因为因爲yīn wèi中国中國zhōng guó南方南方nán fāng北方北方běi fāngde地理地理dì lǐ位置位置wèi zhì气候氣候qì hòu特征特徵tè zhēng历史歷史lì shǐ文化文化wén huà风俗風俗fēng sú习惯習慣xí guàn以及以及yǐ jí政治政治zhèng zhì经济經濟jīng jì活动活動huó dòngděng方面方面fāng miàndōuyǒu不同不同bù tóngzhèjiù造成造成zào chéngle中国中國zhōng guó南方南方nán fāng北方北方běi fāngde显著顯著xiǎn zhù差异差异chā yì

气候氣候qì hòu方面方面fāng miàn南方南方nán fāng雨季雨季yǔ jìgèngchángdōu集中集中jí zhōngzàixiàqiū季节季節jì jié比较比較bǐ jiào潮湿潮濕cháo shīér北方北方běi fāng降水降水jiàng shuǐjiàoshǎo比较比較bǐ jiào干旱乾旱gān hàn

因为因爲yīn wèi历史歷史lì shǐde原因原因yuán yīn中国中國zhōng guó北方北方běi fāng军事軍事jūn shì政治政治zhèng zhì活动活動huó dònggèng活跃活躍huó yuè南方南方nán fāng经济經濟jīng jì文化文化wén huà产业産業chǎn yègèng发达發達fā dá

文化文化wén huà方面方面fāng miàn北方北方běi fāng大部分大部分dà bù fèn地区地區dì qūdōushì北方北方běi fāng方言方言fāng yán交流交流jiāo liú没有沒有méi yǒu什么什麽shén me问题問題wèn tíér南方南方nán fāng因为因爲yīn wèi地理地理dì lǐ环境環境huán jìng比较比較bǐ jiào复杂複雜fù záyǒu很多很多hěn duō方言方言fāng yán差异差异chā yìhěn

中国中國zhōng guóde南方南方nán fāng北方北方běi fāngháiyǒu很多很多hěn duō差异差异chā yìhái知道知道zhī dào什么什麽shén me

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.