New Voice Assistant Feature

语音助手新功能語音助手新功能

报道報道bào dào亚马逊亞馬遜yà mǎ xùn正在正在zhèng zài开发開發kāi fā人工人工rén gōng智能智能zhì néng助手助手zhù shǒuAlexadexiàngxīn功能功能gōng néng——kuài模仿模仿mó fǎngrénde声音聲音shēng yīnzhèxiàng功能功能gōng néngjiāng帮助幫助bāng zhù语音語音yǔ yīn助手助手zhù shǒuAlexa根据根據gēn jùdào分钟分鐘fēn zhōngde录音錄音lù yīn模拟模擬mó nǐgāo质量質量zhì liàngderénshēng甚至甚至shèn zhì包括包括bāo kuò已经已經yǐ jīng去世去世qù shìde亲人親人qīn rén

亚马逊亞馬遜yà mǎ xùnde高级高級gāo jí总裁總裁zǒng cái表示表示biǎo shì希望希望xī wàngzhè功能功能gōng néngnéngràngAlexagèngxiàngrényǒu人类人類rén lèide同理心同理心tóng lǐ xīn情感情感qíng gǎn帮助幫助bāng zhù用户用戶yòng hù更加更加gèng jiā信任信任xìn rènAlexa。虽然雖然suī rán人工人工rén gōng智能智能zhì néng不能不能bù néng消除消除xiāo chú失去失去shī qù亲人親人qīn rénde痛苦痛苦tòng kǔ但是但是dàn shì可以可以kě yǐràng他们他們tā mende记忆記憶jì yì延续延續yán xù下去下去xià qù

亚马逊亞馬遜yà mǎ xùnbìng没有沒有méi yǒu透露透露tòu lùzhèxīn功能功能gōng néngde很多很多hěn duō技术技術jì shù细节細節xì jié但是但是dàn shì很多很多hěn duōrén已经已經yǐ jīng开始開始kāi shǐ担心擔心dān xīnzhèzhǒng技术技術jì shù涉及涉及shè jíde相关相關xiāng guān法律法律fǎ lǜ道德道德dào dé问题問題wèn tíle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.