Name

名字名字

大多数大多數dà duō shù中国人中國人zhōng guó rénde名字名字míng zìyǒuliǎng部分部分bù fènshìxìngshìmíng很多很多hěn duō文化文化wén huà一样一樣yī yàngdeshì中国人中國人zhōng guó réndexìngfàngzài前面前面qián miànmíngfàngzài后面後面hòu miàn可以可以kě yǐgēn爸爸爸爸bà bàxìng可以可以kě yǐgēn妈妈媽媽mā māxìng但是但是dàn shì可以可以kě yǐyǒu不同不同bù tóngdemíng很多很多hěn duōrénxiǎode时候時候shí hòu家人家人jiā rénhuìgěi他们他們tā men昵称昵稱nì chēngdàole学校學校xué xiào社会社會shè huìzhōng他们他們tā men开始開始kāi shǐyòng自己自己zì jǐ正式正式zhèng shìde名字名字míng zì大多数大多數dà duō shùde名字名字míng zìdōuyǒu特殊特殊tè shūde意义意義yì yì很多很多hěn duō父母父母fù mǔhuìduì孩子孩子hái zide期望期望qī wàngfàngzài名字名字míng zìzhōng比如比如bǐ rú,“kāng可能可能kě néngshì希望希望xī wàng孩子孩子hái zi健康健康jiàn kāng,“měi可能可能kě néngshì希望希望xī wàng孩子孩子hái zi成为成爲chéng wéi美丽美麗měi lìderén很多很多hěn duōrénzhǎnghòuhuì根据根據gēn jù自己自己zì jǐde喜好喜好xǐ hàogěi自己自己zì jǐxīn名字名字míng zì如果如果rú guǒshì艺人藝人yì rén可以可以kě yǐmíng如果如果rú guǒshì作家作家zuò jiā可以可以kě yǐmíng如果如果rú guǒ上网上網shàng wǎnghái可以可以kě yǐwǎngmíngde名字名字míng zìjiào什么什麽shén me

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.