My new home

我的新家我的新家

2108

去年去年qù nián家人家人jiā rénmǎiletàoxīn房子房子fáng zi今年今年jīn nián我们我們wǒ menbānjìnláilexīnjiā西西biānyǒutiáo干净乾淨gān jìngdenánbiānyǒu森林森林sēn lín公园公園gōng yuán周围周圍zhōu wéiyǒushānyǒushuǐyǒushùyǒuhuā风景風景fēng jǐng非常非常fēi cháng漂亮漂亮piào liàng空气空氣kōng qì非常非常fēi cháng新鲜新鮮xīn xiānměitiān早上早上zǎo shàngdōunéngkàndào很多很多hěn duōrén公园公園gōng yuán运动運動yùn dòng晚上晚上wǎn shàngbiānyǒu很多很多hěn duōrén散步散步sàn bùxīnjiādedōngbiānyǒu小学小學xiǎo xué孩子孩子hái zimenměitiān准时準時zhǔn shí上课上課shàng kè下课下課xià kè以后以後yǐ hòujiù公园公園gōng yuánwán感觉感覺gǎn juéhěn快乐快樂kuài lède孩子孩子hái zijiùzàizhè学校學校xué xiào学习學習xué xí因为因爲yīn wèijiāhěnjìnměitiān中午中午zhōng wǔdōunénghuíjiāchīfàntài喜欢喜歡xǐ huāndexīnjiāle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *