Mosquitoes Are Also Afraid of Heat

蚊子也怕热蚊子也怕熱

4146

炎热炎熱yán rède夏天夏天xià tiānràngrén舒服舒服shū fúde除了除了chú legāowēn还有還有hái yǒu讨厌討厭tǎo yànde蚊子蚊子wén zi但是但是dàn shì很多很多hěn duōrén感觉感覺gǎn jué今年今年jīn niánde蚊子蚊子wén zi好像好像hǎo xiàngbiànshǎole尤其尤其yóu qíshìzài北京北京běi jīng

其实其實qí shí今年今年jīn nián蚊子蚊子wén zi去年去年qù niánháiduō但是但是dàn shì为什么爲什麽wèi shén me大家大家dà jiā感觉感覺gǎn jué蚊子蚊子wén zibiànshǎolene其实其實qí shíshì因为因爲yīn wèi大家大家dà jiāzài日常日常rì cháng生活生活shēng huózhōngbèi蚊子蚊子wén ziyǎodegèngshǎoleérzhè多亏多虧duō kuīle最近最近zuì jìnde持续持續chí xùgāowēn天气天氣tiān qìzài温度溫度wēn dù比较比較bǐ jiàogāode时候時候shí hòu尤其尤其yóu qíshì超过超過chāo guò35以后以後yǐ hòu蚊子蚊子wén zijiùhuìbiànlǎnài活动活動huó dòngle所以所以suǒ yǐyǎorén次数次數cì shù减少减少jiǎn shǎole

但是但是dàn shì即便即便jí biàn如此如此rú cǐ大家大家dà jiāzài日常日常rì cháng生活生活shēng huózhōng还是還是hái shìyàohǎohǎo预防預防yù fáng蚊子蚊子wén zi比如比如bǐ rú经常經常jīng cháng更换更換gēng huàn花瓶花瓶huā píngdeshuǐjiā保持保持bǎo chí干燥乾燥gān zàoděng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *