Microsoft deleted the face recognition database

微软删除人脸识别数据库微軟刪除人臉識別數據庫

微软微軟wēi ruǎn一直一直yī zhídōu号称號稱hào chēng拥有擁有yōng yǒuzuìderénliǎn数据數據shù jù任何任何rèn héréndōu可以可以kě yǐ使用使用shǐ yònglái训练訓練xùn liàn面部面部miàn bù识别識別shí bié算法算法suàn fǎ因为因爲yīn wèi媒体媒體méi tǐde报道報道bào dào引发引發yǐn fāle关于關于guān yú隐私隱私yǐn sī道德道德dào dé问题問題wèn tíde关注關注guān zhù曾经曾經céng jīng公开公開gōng kāi可用可用kě yòngde数据數據shù jù已经已經yǐ jīng悄然悄然qiǎo rán消失消失xiāo shīxiàn删除删除shān chúde数据數據shù jùzhōng包含包含bāo hán超过超過chāo guò1000wànzhāng面孔面孔miàn kǒng这些這些zhè xiē面孔面孔miàn kǒng来自來自lái zìFlickrděng网站網站wǎng zhàn这些這些zhè xiē网站網站wǎng zhàn储存儲存chǔ cúndeshì根据根據gēn jù知识知識zhī shí共享共享gòng xiǎng许可許可xǔ kě上传上傳shàng chuánde照片照片zhào piàn——zhè意味意味yì wèizhe许多許多xǔ duōdōu可以可以kě yǐ免费免費miǎn fèidàn可能可能kě néngyǒu版权版權bǎn quán问题問題wèn tí其中其中qí zhōngde许多許多xǔ duō面孔面孔miàn kǒng属于shǔ yú名人名人míng rén——包括包括bāo kuò记者記者jì zhě隐私隱私yǐn sī研究研究yán jiū人员人員rén yuán——并且幷且bìng qiě他们他們tā men知道知道zhī dào自己自己zì jǐde图像圖像tú xiàngbèi包括包括bāo kuòzàinèi

当然當然dāng rán微软微軟wēi ruǎnbìng不是不是bù shì唯一唯一wéi yījiā通过通過tōng guòcóng开放開放kāi fàngde互联网互聯網hù lián wǎngshàng抓取抓取zhuā qǔ照片照片zhào piànlái组装組裝zǔ zhuāng大型大型dà xíng数据數據shù jùde公司公司gōng sī调查調查diào chá显示顯示xiǎn shì很多很多hěn duō创业創業chuàng yè公司公司gōng sī一直一直yī zhízài使用使用shǐ yòng照片照片zhào piàn收集收集shōu jí应用程序應用程序yìng yòng chéng xù暗中暗中àn zhōng收集收集shōu jíshù百万百萬bǎi wànzhāng面孔面孔miàn kǒngér其他其他qí tā公司公司gōng sī一直一直yī zhízài扫描掃描sǎo miáo大量大量dà liàngdetóuzhào

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Wong_advisor says

    大头照 translated as “big shots” seems a bit off. Did you mean “headshots”?

Leave A Reply