Kobe Bryant passed away in an accident

科比遇难科比遇難

2020nián1yuè26科比·布莱恩特科比·布萊恩特kē bǐ · bù lái ēn tèdeèr女儿女兒nǚ ér吉安娜吉安娜jí ān nà因为因爲yīn wèi直升机直升機zhí shēng jī意外意外yì wàizài美国美國měi guó去世去世qù shì科比科比kē bǐshì美国美國měi guóde篮球籃球lán qiú明星明星míng xīngcái41suìshì篮球籃球lán qiú历史歷史lì shǐshàngzuì伟大偉大wěi dàde球员球員qiú yuán之一之一zhī yīzhè意外意外yì wàiràngquán世界世界shì jièderéndōuhěn震惊震驚zhèn jīng难过難過nán guò很多很多hěn duō中国中國zhōng guóde球迷球迷qiú mí非常非常fēi cháng难过難過nán guò愿意願意yuàn yì相信相信xiāng xìnzhèshì真的真的zhēn de因为因爲yīn wèi科比科比kē bǐgěiguò很多很多hěn duōrén美好美好měi hǎode回忆回憶huí yì激励激勵jī lìguò很多很多hěn duōrén

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.