Keep away from negative energy

远离负能量遠離負能量

我们我們wǒ men大多数大多數dà duō shùréndōuhuì认为認爲rèn wéi近朱者赤近朱者赤jìn zhū zhě chì近墨者黑近墨者黑jìn mò zhě hēi如果如果rú guǒlǎnrén身边身邊shēn biānquánshìgāo效率效率xiào lǜderén肯定肯定kěn dìnghuìshòu鼓舞鼓舞gǔ wǔ从而從而cóng érhuì变得變得biàn de更加更加gèng jiā勤奋勤奮qín fèn然而然而rán ér事实上事實上shì shí shàng结果結果jié guǒ恰恰恰恰qià qià我们我們wǒ men想象想像xiǎng xiàngde相反相反xiāng fǎn带有帶有dài yǒu能量能量néng liàngderén其实其實qí shí可以可以kě yǐ易如反掌易如反掌yì rú fǎn zhǎngde影响影響yǐng xiǎngzhěng团队團隊tuán duìde现状現狀xiàn zhuàng

dāng允许允許yǔn xǔ能量能量néng liàngderén出现出現chū xiànzàide生活生活shēng huózhōngshí实际上實際上shí jì shàngjiùshìzài默许默許mò xǔ他们的他們的tā men de行为行爲xíng wéizhè他们他們tā men无关無關wú guānzhǐ有关有關yǒu guāngěi他们他們tā men提供提供tí gōngle适合適合shì hé生长生長shēng zhǎngde土壤土壤tǔ rǎng能量能量néng liàngshì具有具有jù yǒu传播傳播chuán bōxìngde我们我們wǒ men应该應該yīng gāi容忍容忍róng rěn能量能量néng liàngdehuài习惯習慣xí guàn行为行爲xíng wéi否则否則fǒu zé我们我們wǒ men自己自己zì jǐjiùyǒu可能可能kě néng变成變成biàn chéng能量能量néng liàngderén

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply