Kè Zhōu Qiú Jiàn

刻舟求剑刻舟求劍

战国戰國zhàn guóshíyǒu楚国楚國Chǔguórénzuòchuánguòjiāngchuándàojiāng中间中間zhōng jiānshízhèrén小心小心xiǎo xīn身上身上shēn shàngdejiàndiàojìnlejiāng赶紧趕緊gǎn jǐnyòngshǒuzhuā但是但是dàn shì已经已經yǐ jīng来不及來不及lái bù jíle船上船上chuán shàngderéndōu觉得覺得jué dehěn可惜可惜kě xī但是但是dàn shìzhèrénquèhěn自信自信zì xìndechūxiǎodāozài船舷船舷chuán xiánshàngle标记標記biāo jìbìngduì大家大家dà jiāshuōzhèshìdejiànluòshuǐde地方地方dì fāng

chuándàoleànbiān以后以後yǐ hòuzhèrén立刻立刻lì kècóng船舷船舷chuán xiánshàngyǒu标记標記biāo jìde地方地方dì fāngtiàojìnshuǐxiǎng自己自己zì jǐdejiànzhǎohuílái但是但是dàn shìzhǎole半天半天bàn tiānméizhǎodào自己自己zì jǐdejiàn觉得覺得jué dehěn奇怪奇怪qí guàidejiàn明明明明míng míngjiùshìcóng这里這裏zhè lǐdiàojìnshuǐde这里這裏zhè lǐháiyǒude标记標記biāo jì怎么怎麽zěn mehuìzhǎodàone

大家大家dà jiātīngle以后以後yǐ hòuxiào起来起來qǐ láijiàndiàojìnlejiāngzhōng不再不再bù zài移动移動yí dòngérchuán一直一直yī zhízài前进前進qián jìnyòu怎么怎麽zěn me可能可能kě néngzài这里這裏zhè lǐzhǎodàone

cóng以后以後yǐ hòu我们我們wǒ menyòng刻舟求剑刻舟求劍kè zhōu qiú jiànzhè成语成語chéng yǔlái形容形容xíng róng一些一些yī xiēréndǒng事情事情shì qíngzài发展發展fā zhǎn变化變化biàn huàzhǐnéng静止靜止jìng zhǐdekàn问题問題wèn tí

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *